အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

  • Driver Guide
  • Uber သိုု႔ဆက္သြယ္ရန္

Uber သိုု႔ဆက္သြယ္ရန္

ရန္ကုုန္

ေမးျမန္းခ်င္တာမ်ားရွိပါသလား? မိတ္ေဆြသိခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ရန္ကုုန္တြင္ရွိေသာUber Greenlight ရံုုးသိုု႔ လူကိုုယ္တိုုင္လာေရာက္ေမးျမန္းနုုိင္ပါသည္။

Live support

Uber ရံုုး တည္ေနရာကိုု စံုုစမ္းလိုုက္ပါ

Find A Location

လူႀကီးမင္းလိုုအပ္ေသာအခ်န္တြင္ အကူအညီရယူနိုုင္ပါသည္

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အကူအညီယူရန္

Uber ခရီးစဥ္တိုုင္းအား စိတ္အေႏွာက္ယွက္ကင္းေသာ ခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ေစလိုုပါသည္။ account ျပဳလုုပ္ျခင္းမ်ား၊ fare adjustments(ညွိႏႈိင္းေပးျခင္းမ်ား) ႏွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္လည္း သင္လိုုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုုင္းတြင္ ကူညီေပးရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။

1. App အကူအညီ

မိတ္ေဆြ၏ driver app အညႊန္းအတြင္းမွ ''help'' သို႔ပထမဦးစြာသြားပါ။ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား အစဥ္လိုုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရီးစဥ္ အေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိခဲ႔ပါသလား? အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အကူအညီယူရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

2. Phone အကူအညီ

HOTLINE:

  • 09767540683
  • 09767540672
  • ‎09965949234
  • ‎09762440470

အခ်ိန္ မနက္ ၉:၀၀ နာရီမွ ညေန ၅:၁၅ အတြင္း ( တနလာၤ မွ ေသာျကာ)

3. Online အကူအညီ

မိတ္ေဆြ၏ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီမ်ားရယူရန္ help.uber.com တြင္Uber accountျဖင့္ ဝင္ေရာက္ပါ သိုု႔မဟုုတ္ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္လည္း အကူအညီရယူႏုုိင္ပါသည္။

အဖြဲ ့နွင့္ ေတြ ့ဆံုုလိုုက္ပါ။

လူႀကီးမင္း တိုု႕အကူအညီ ရယူရန္ ကြ်နုု္္ပ္တိုု ့ အသင့္ရွိပါသည္။

လူႀကီးမင္း ၏ account အား activate ျပဳလုုပ္ရန္ျဖစ္ေစ ၊ ကားစစ္ေဆးဖိုု႕ရန္ျဖစ္ေစ ၊ အျခား တစ္ခုုခုု လုုိအပ္ပါက နီးစပ္ရာ Uber Greenlight Spot ကိုု သြားေရာက္လုုိက္ပါ။

လူႀကီးမင္းတိုု႕ အကူအညီ ရယူလိုုပါက ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပေသာ အခ်ိန္မ်ား ေတြ လာေရာက္ႏိုုင္ပါသည္။

Yangon Greenlight တည္ေနရာ

တနလာၤ မွ ေသာၾကာ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ ။

Uber နွင့္ေမာင္းနွင္ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြစရွာလိုုက္ပါ။

ယခုုပဲ SIGN UP လုုပ္လိုုက္ပါ။

အကြောင်းအရာတစ်ခု ရွေးချယ်ပါ