ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

Ride with confidence

Emergency help if you need it

Check your ride, every time

Designing a safer ride

Driver screenings

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಸಮುದಾಯ

Your number stays private in the app

All drivers are screened

Annual reruns

Ongoing notifications

Real-time identification

ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ

Emergency assistance button

24/7 ಅಪಘಾತ ಬೆಂಬಲ

Share My Trip

Safety Toolkit

2-ವೇ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್

Phone number anonymization

RideCheck

On Trip Reporting

Insurance on every trip

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು

Safer journeys for everyone

Listening to a Safety Advisory Board

Partnering with law enforcement

Supporting disaster-relief efforts

Helping to prevent impaired driving

Helping to end gender-based violence

More about safety

ಚಾಲಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ