முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்

ஊபர் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?

Step 1

A rider opens the app

Step 2

The rider is matched with a driver

Step 3

The driver picks up the rider

Step 4

The driver takes the rider to the destination

Step 5

The driver and rider leave ratings and reviews

Sign up today

Rider app

ட்ரைவர் ஆப்