ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
Uber
Uber

ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ

ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು

ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ

ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

JUMP ನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟ್ ಇದೆ

ಹೊಸ ಔನ್ನತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಡ್‌ಶೇರಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ