Skip to main content

Renjie Liao

Renjie is a PhD student in the Machine Learning Group of the Department of Computer Science, University of Toronto, supervised by Professor Raquel Urtasun and Professor Richard Zemel. He is also a Senior Research Scientist in Uber’s Advanced Technologies Group R&D and affiliated with the Vector Institute. Renjie received his MPhil from the Department of Computer Science and Engineering at the Chinese University of Hong Kong, under the supervision of Professor Jiaya Jia. He got his BEng from the School of Automation Science and Electrical Engineering at Beihang University (formerly Beijing University of Aeronautics and Astronautics).

Mengye Ren, Renjie Liao, Ethan Fetaya, Richard S. Zemel (NeurIPS 2019)

Renjie Liao, Yujia Li, Yang Song, Shenlong Wang, William L. Hamilton, David Duvenaud, Raquel Urtasun, Richard S. Zemel (NeurIPS 2019)

Ajay Jain* , Sergio Casas*, Renjie Liao*, Yuwen Xiong*, Song Feng, Sean Segal, Raquel Urtasun (CoRL 2019)

Xiaohui Zeng, Renjie Liao, Li Gu, Yuwen Xiong, Sanja Fidler, Raquel Urtasun (ICCV 2019)

Yuwen Xiong*, Renjie Liao*, Hengshuang Zhao*, Rui Hu, Min Bai, Ersin Yumer, Raquel Urtasun (CVPR 2019, oral)

Dominic Cheng, Renjie Liao, Sanja Fidler, Raquel Urtasun (CVPR 2019)

Marc T. Law, Renjie Liao, Jake Snell, Richard S. Zemel (ICML 2019, oral)

Renjie Liao, Zhizhen Zhao, Raquel Urtasun, Richard S. Zemel (ICLR 2019)

Lisa Zhang, Gregory Rosenblatt, Ethan Fetaya, Renjie Liao, William E. Byrd, Matthew Might, Raquel Urtasun, Richard Zemel (NeurIPS 2018)

Mengye Ren, Renjie Liao, Ethan Fetaya, Richard S. Zemel (NeurIPS 2018, Meta Learning workshop, spotlight)

Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Zhengzhe Liu, Raquel Urtasun, Jiaya Jia (CVPR 2018)

Diego Marcos, Devis Tuia, Benjamin Kellenberger, Lisa Zhang, Min Bai, Renjie Liao, Raquel Urtasun (CVPR 2018)

Renjie Liao*, Yuwen Xiong*, Ethan Fetaya, Lisa Zhang, KiJung Yoon, Xaq Pitkow, Raquel Urtasun, Richard Zemel (ICML 2018, oral)

KiJung Yoon, Renjie Liao, Yuwen Xiong, Lisa Zhang, Ethan Fetaya, Raquel Urtasun, Richard Zemel, Xaq Pitkow (ICLR 2018, workshop)

Lisa Zhang, Gregory Rosenblatt, Ethan Fetaya, Renjie Liao, William E. Byrd, Raquel Urtasun, Richard Zemel (ICLR 2018)

Renjie Liao*, Marc Brockschmidt, Daniel Tarlow*, Alexander L. Gaunt, Raquel Urtasun, Richard Zemel (ICLR 2018)

Tingwu Wang*, Renjie Liao*, Jimmy Ba, Sanja Fidler (ICLR 2018)

Yuhuai Wu*, Mengye Ren*, Renjie Liao, Roger B. Grosse (ICLR 2018)

Ruiyu Li, Makarand Tapaswi, Renjie Liao, Jiaya Jia, Raquel Urtasun, Sanja Fidler (ICCV 2017)

Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Jiaya Jia, Sanja Fidler, Raquel Urtasun (ICCV 2017, oral)

Xin Tao, Hongyun Gao, Renjie Liao, Jue Wang, Jiaya Jia (ICCV 2017, oral)

Mengye Ren*, Renjie Liao*, Raquel Urtasun, Fabian H. Sinz, Richard S. Zemel (ICLR 2017)