ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Prioritising safety while driving

From picking up the right rider to knowing when to call for assistance, here are ways to help make every trip stress-free.

Looking for rider information? Switch to the rider safety page.

Driver safety advice

We build our technology with your safety in mind. But actions you might take can also help protect yourself. We consulted with law enforcement to create these tips to help you stay safe while driving with Uber.

1. Verifying your rider

You can also feel free to ask riders to confirm your name before entering your vehicle.

2. Staying focused on driving

Remember: texting while driving is illegal in most states and countries. Some drivers use a mount to position their phone in a place where they can easily see it, to help reduce dangerous distractions.

3. Protecting your personal information

We use technology that anonymizes your phone number when you call or message your passenger through the app so they won’t see your personal number.*

4. Encouraging back-seat riders

This allows them to safely exit from either side of the vehicle to avoid traffic and also gives you both some personal space.

5. Spreading the word to buckle up

In many places, seat belt use is required by law, for both drivers and riders.

6. Watching for pedestrians and cyclists

General rules of the road say to be on the lookout for people who are walking and biking.

7. Keeping your dropoffs legal

Knowing local laws about where you can drop off riders can help when you encounter loading zones, parked vehicles and more.

8. Following your intuition

Trust your instincts and experience and use your best judgment when driving with Uber. If you ever feel you're in an emergency situation, you can get urgent help by using the emergency button in your app.

And remember, if you feel unsafe you can end the trip at any time.

9. Being kind and respectful

Our Community Guidelines were developed to help make every experience feel safe, respectful and positive. It's up to all of us to follow these standards so that we can assist in creating a safe and welcoming community.

10. Giving us feedback

Our 24/7 response team will review the incident.

And remember, on every trip you can tap the shield icon in the app to access Uber’s Safety Toolkit and get help whenever you need it.

ప్రతి ఒక్కరికీ సురక్షితమైన ప్రయాణాలను కల్పించడం

Learn more about safety at Uber

డ్రైవర్ భద్రత

Uber is committed to driver safety. Learn how safety is built into the Driver app and driver experience, from insurance coverage to in-app support.

భద్రత పట్ల మా నిబద్ధత

Learn more, including how safety is built into the rider and driver experiences, in the app and beyond.

రైడర్ భద్రత

ప్రతి రోజూ మిలియన్ల కొద్దీ రైడ్‌లు అభ్యర్థించబడుతూ ఉంటాయి. యాప్‌లో అందించబడిన భద్రతా ఫీచర్‌లకు రైడర్‌లు అందరూ యాక్సెస్‌ను కలిగి ఉంటారు. అలాగే మీకు అవసరమైనట్లయితే, ఒక్కో రైడ్‌కు ఒక్కో మద్దతు బృందం ఉంటుంది.

In the case of an outage of this feature, phone numbers might not be anonymised.