ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ D.C.Circle x  ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವಾಹನಗಳು

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಸವಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Uber ನ ವಾಹನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು (ಉದಾ: UberX ಗೆ 5 ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬಾಗಿಲುಗಳು, UberXL ಗೆ 7 ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ). ವಾಹನದ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸವಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾಹನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಷವು ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Search