ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
సిడ్నీCircle x  లోని అర్హత కలిగిన వాహనాలు

ఈ పేజీలోని సమాచారం సౌలభ్యం కోసం మాత్రమే. అన్ని వాహనాలు Uber వాహన ఆవశ్యకతల పేజీలో మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆవశ్యకతలకు మరియు అక్కడ జాబితా చేసిన రైడ్ ఎంపికకు తగినట్లుగా ఉండాలి (ఉదాహరణకు, UberXకు 5 సీట్లు మరియు 4 తలుపులు ఉండాలి, UberXLకు 7 సీట్లు మరియు 4 తలుపులు, మొదలైనవి.). ఇక్కడ వాహనం మోడల్ కనిపించినా, మీ ప్రాంతంలో రైడ్ ఎంపికల కోసం వాహన ఆవశ్యకతలకు అనుగుణంగా లేకపోతే, ఆ వాహనం మీ ప్రాంతంలో ఉపయోగించడానికి అర్హత ఉండదు. గమనిక: ప్రతి వాహనం కోసం దిగువ జాబితా చేసిన సంవత్సరం అర్హత కోసం కనీసం ఉండాల్సిన మోడల్ సంవత్సరాన్ని సూచిస్తుంది.

Search