முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
 சிட்னிCircle x இல் தகுதிபெறும் வாகனங்கள்

இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள தகவல்கள் வசதி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து வாகனங்களும் உங்கள் பகுதிக்கான Uber இன் வாகன எதிர்பார்ப்புகள் பக்கத்தில் உள்ள எதிர்பார்ப்புகளுக்கும், அதில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பயண விருப்பத்தேர்வுக்கும் இணங்க வேண்டும் (எடுத்துக்காட்டாக, UberX வாகனங்களில் 5 இருக்கைகள், 4 கதவுகள் மற்றும் UberXL வாகனங்களில் 7 இருக்கைகள், 4 கதவுகள் போன்றவை இருக்க வேண்டும்). இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வாகன மாடலாக இருந்தாலும், உங்கள் பகுதியில் பயண விருப்பத்தேர்வுகளுக்கான வாகன எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை எனில், அந்த வாகனம் உங்கள் பகுதியில் பயன்படுத்துவதற்குத் தகுதிபெறாது. குறிப்பு: கீழேயுள்ள ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆண்டு, தகுதிபெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச மாடல் ஆண்டைக் குறிக்கிறது.

Search