ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

How much does a trip with Uber cost?

Plan your next trip with the price estimator. Know before you go, so there’s no maths and no surprises.

Uber ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜುಗಾರ

ಮಾದರಿ ಸವಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂದಾಜುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಟ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಸವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸವಾರಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

How prices are calculated

In most cities, your cost is calculated upfront, before you confirm your trip. Here are some fees and factors that can affect your price:

Base rate

The base rate is determined by the time and distance of a trip.

ಬುಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ

In your city, a flat fee might be added to each trip and helps support operational, regulatory and safety costs.

Busy times and areas

When there are more riders than available drivers, prices temporarily increase until supply and demand are rebalanced.

Get paid for driving with Uber

Behind the wheel

Drive when you want and make money with requests from the largest network of active riders.

Ways to make more

Find out what tools and promotions are in the app that can help you make more.