ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Hong Kong

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Hong Kong, Hong Kong
Sub-Team
Sales
Location
Hong Kong, Hong Kong
Sub-Team
Sales
Location
Hong Kong, Hong Kong
Sub-Team
City Operations
Location
Hong Kong, Hong Kong
Sub-Team
Legal
Location
Hong Kong, Hong Kong
Singapore, Singapore