ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Movement ignites opportunity

1240 open roles worldwide
Sub-Team
Recruiting
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Community Operations
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
London, United Kingdom
Sub-Team
Community Operations
Location
Lisbon, Portugal
Sub-Team
Business Development
Location
San Francisco, California