ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Movement ignites opportunity

1225 open roles worldwide
Sub-Team
Business
Location
San Francisco, California
New York, New York
Sub-Team
Community Operations
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Business Development
Location
New York, New York
Chicago, Illinois
San Francisco, California
Sub-Team
Community Operations
Location
San José, Costa Rica
Sub-Team
Product Management
Location
New York, New York