ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Community Operations
Location
Santiago, Chile
Sub-Team
Community Operations
Location
Santiago, Chile
Sub-Team
Operations
Location
Santiago, Chile