ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Engineering
Location
Sofia, Bulgaria
Sub-Team
Product Management
Location
Sofia, Bulgaria
Sub-Team
Engineering
Location
Sofia, Bulgaria