ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Dubai, United Arab Emirates
Sub-Team
City Operations
Location
Dubai, United Arab Emirates
Sub-Team
Community Operations
Location
Amsterdam, Netherlands
Dubai, United Arab Emirates
Sub-Team
Business
Location
Dubai, United Arab Emirates
Sub-Team
Sales
Location
Dubai, United Arab Emirates
Sub-Team
Public Policy
Location
Dubai, United Arab Emirates
Sub-Team
Sales
Location
Dubai, United Arab Emirates