ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Engineering
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Engineering
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Research & Development
Location
Paris, France
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Research & Development
Location
Paris, France
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
iOS
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Research & Development
Location
Paris, France
Sub-Team
Business Development
Location
New York, New York
Sub-Team
Frontend
Location
San Francisco, California