ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Community Operations
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Central Marketing
Location
Tokyo, Japan
Sub-Team
Central Operations
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Community Operations
Location
Redondo Beach, California
Sub-Team
Community Operations
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Community Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Community Operations
Location
Vancouver, Canada
Sub-Team
Central Operations
Location
Hong Kong, Hong Kong
Sub-Team
City Operations
Location
Dubai, United Arab Emirates