முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Communications

Why Communications at Uber?

Endless Possibilities

Impact & Reach

Be a Visionary

Meet the team

  • Yoomi Choi

  • Becky Katz Davis

  • Hélène Barrot

Spotlight