முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Osaka, Japan
Tokyo, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Osaka, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Osaka, Japan
Sub-Team
City Operations
Location
Tokyo, Japan
Sub-Team
Central Operations
Location
Tokyo, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Tokyo, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Tokyo, Japan
Sub-Team
Central Marketing
Location
Tokyo, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Hong Kong, Hong Kong
Taipei City, Taiwan (ROC)
Tokyo, Japan
Sub-Team
Sales
Location
Tokyo, Japan