முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Strategy & Leadership
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Product Management
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Android
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Design
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Backend
Location
Palo Alto, California
Sub-Team
Android
Location
Palo Alto, California
Sub-Team
Design
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Frontend
Location
Palo Alto, California