முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Dallas, Texas
Sub-Team
Central Operations
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
IT Eng
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Sales
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Community Operations
Location
Krakow, Poland
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
San Francisco, California
Sub-Team
Freight
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Design
Location
San Francisco, California