முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Operations
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Engineering
Location
Palo Alto, California
Sub-Team
Operations
Location
Santiago, Chile
Sub-Team
Data Science
Location
Seattle, Washington
San Francisco, California
Sub-Team
Finance & Strategy
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Business & Sales
Location
London, United Kingdom
Sub-Team
Finance & Strategy
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Design
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Finance & Strategy
Location
San Francisco, California