முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Melbourne, Australia
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Cairo, Egypt
Sub-Team
Sales
Location
Santa Monica, California