ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
City Operations
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Community Operations
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Legal
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Legal
Location
Chicago, Illinois
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Central Operations
Location
Chicago, Illinois