Börja beställa med Uber Eats

Beställ nu
Business

Behoven hos en personalstyrka i olika åldrar

13 april 2020 / Europa

Vi lever i en tid där flera generationer arbetar tillsammans, en faktor som det är viktigt att ta hänsyn till i företagspolicyer för att se till att medarbetarna är nöjda och lojala.

Arbetsplatser är miljöer i ständig förändring. Över hela världen tar yngre medarbetare, som vuxit upp med datorer och andra digitala enheter, steget in på arbetsmarknaden för att arbeta tillsammans med äldre personal, med mer traditionella arbetsvanor. Varje generation har sina särpräglade perspektiv, värderingar, mål och drivkrafter. Det innebär att det är viktigare än någonsin att se till att varje medarbetare känner sig inkluderad, sedd och uppskattad.

Det finns inga universallösningar när man ska utforma personalpolicyer. För att hjälpa dig på traven vill vi dock ge dig några tips om de vanor och förväntningar som kännetecknar medarbetare i olika åldrar.

Bekanta dig med en personalstyrka i olika åldrar

40-talisterna och babyboomergenerationen

Det här är de medarbetare som är födda under en 20-årsperiod med början vid andra världskrigets slut och vars liv inte sällan präglades av det. Det är den generation genom tiderna som både levt och arbetat längst. Därför är det inte konstigt att deras förväntningar och värderingar ofta kretsar kring förmögenhetsskapande, status och pensionsförmåner. 
 
Eftersom deras föräldrar levde under en ekonomiskt osäker period har många 40-talister och babyboomers tenderat att stanna länge på sina jobb och kanske bara haft ett eller två under hela sitt yrkesliv. Det innebär också att de kanske har kunnat klättra på karriärstegen och uppnå högre status i form av firmabil och reseförmåner. 
 
De har jobbat hårt för att skapa en ekonomisk trygghet för sin ålderdom. Det kan också hända att de ser förmåner som möjligheten att jobba hemifrån och resor som kombinerar arbete och fritid som onödiga, vilket illustrerar några av de skillnader som framgår när man tittar närmare på en personalstyrka i olika åldrar. Fyrtiotalisterna och babyboomergenerationen är ofta lojala och tenderar att följa lagar och regler. De är alltjämt den drivande kraften bakom de flesta etablerade ekonomier i världen.

Generation X

Generation X är namnet på de som är födda från mitten av 60-talet fram till och med början av 80-talet. Det är den generation som följer efter 40-talist- och babyboomergenerationen. Till skillnad från deras föräldrar finns det en del som tyder på att den här generationen lägger mindre vikt vid en säker och bekväm ålderdom.
 
Många i den här generationen befinner sig halvvägs igenom karriären och tjänar antagligen som bäst just nu, vilket dock i många fall resulterar i ett mindre välstånd än vad deras föräldrar kunde uppvisa i samma ålder. Många i generation X har fina akademiska meriter, men därmed också studieskulder. Trots sin ofta höga utbildning tjänar de sannolikt mindre i reella termer än deras föräldrar gjorde.
 
Forskare menar att det här leder till en balanserad arbetsmoral Välstånd och lojalitet är viktigt för den här generationen, men arbetsförmåner värdesätts också. De föredrar dock sannolikt en företagspolicy som fokuserar på ekonomisk vinning framför policyer med mer perifera förmåner.

Generation Y (eller millenniegenerationen)

Generation Y avser de som är födda före eller växte upp i början av 2000-talet. Vad deras förväntningar på arbetslivet beträffar avviker de allra mest från 40-talist- och babyboomergenerationen. 
 
Det är också den här generationen som har växt upp i takt med den tekniska utvecklingen på våra arbetsplatser. De kommer in på en arbetsmarknad där man tack vare mobiltelefoner och annan bärbar teknik för första gången i praktiken kan arbeta varifrån som helst. Det har också inneburit att den här generationen tagit ett stort kliv bort från den obevekliga lojaliteten mot arbetsgivare, för att istället vända sig till de företag som bäst uppskattar vad de har att erbjuda. Medlemmarna i den här generationen är ständigt uppkopplade via sina telefoner och appar som Uber och Uber Eats har tagit klivet in i företagspolicyer som rör personalens transporter och måltider via plattformar som Uber for Business.
 
Generation Y står inför den största ekonomiska osäkerheten sedan depressionen på 1930-talet, men det är också den generation som har börjat lägga större vikt vid mer perifera, livsstilscentrerade förmåner på arbetsplatsen. Teknikjättar och nystartade företag tycks snubbla över varandra i sin strävan efter att tillhandahålla de mest attraktiva anställningsförmånerna, som obegränsat antal semesterdagar, personalmatsalar som är öppna i princip dygnet runt, möjligheter att kombinera nöjes- och affärsresor samt distansarbete.

Generation Z

De som är födda mellan 1995 och 2012 kallas för generation Z och utgör den yngsta generationen på dagens arbetsmarknad. Generation Y införde nya krav på företagens policyer med en glidning bort från rent ekonomiska förmåner. Generation Z har drivit denna trend vidare. 
 
Faktum är att generation Z vänder upp och ned på många branscher genom sin ökade teknologiska medvetenhet och en ständig uppkoppling. Många av dessa medarbetare fäster större vikt vid att skapa balans mellan arbete och fritid. Fler perifera förmåner och större frihet, såsom kombinerade nöjes- och affärsresor och anställningsförmåner övertrumfar statussymboler och ibland även lönekrav. Miljömedvetande, hållbar utveckling och samhällsansvar står också högt i kurs. Grönare resealternativ, såsom elfordon eller -cyklar, i företagspolicyer är saker som lockar generation Z-kompetens och är viktiga för att de ska stanna kvar.
 
Den här generationen skiljer sig avsevärt från de tidigare, i synnerhet jämfört med 40-talisterna och babyboomarna som fortfarande arbetar och sitter på chefsposter. Efter hand som deras antal stiger på företag och organisationer världen över, är det tydligt att företagens policyer kommer att behöva ta hänsyn till det faktum att personalstyrkan nu omfattar medarbetare i alla åldrar.

Sammanfattning

Företagspolicyer som inte tar hänsyn till de snabba förändringarna och en blandad personalstyrka riskerar att stöta bort en stor andel av personalen. De kan också undergräva målsättningar och ideal som skiljer sig mellan olika generationer. Företagspolicyer som däremot tar hänsyn till en personalstyrka i olika åldrar, respekterar de äldre medarbetarnas bidrag till företaget och samtidigt håller ett öga på framtiden kommer att ha mycket lättare att behålla de medarbetare som är avgörande för företagets fortsatta utveckling.