Preskočiť na hlavný obsah
Uber

Oznám nám svoju polohu

Zadaj názov najbližšieho mesta a pomôž nám pri zobrazovaní správnych informácií pre tvoju oblasť

Vyber si jazyk

Poistenie na ochranu partnera

So spoločnosťou AXA

1. 6. 2018 spustila spoločnosť Uber poistný program Ochrana partnera prostredníctvom poistenia od spoločnosti AXA, ktoré chráni partnerských vodičov a kuriérov spĺňajúcich podmienky pred finančnými nákladmi v dôsledku udalostí, ktoré majú prevratný vplyv na život. Udalosti, ako sú zranenie, choroba alebo narodenie dieťaťa, teraz nemusia predstavovať ďalšiu finančnú záťaž.

Ak si chceš nárokovať poistné plnenie za nehodu počas jazdy alebo v prípade životnej udalosti, keď práve nejazdíš, využi online formulár na priznanie nároku spoločnosti AXA, ktorý nájdeš tu.

Kedy máš pokrytie

Dôležité informácie

Začína dňom spustenia

Poistný program Ochrana partnera nadobúda platnosť 1. 6. 2018.

Pokrytie počas cesty a mimo nej

Počas cesty: Od chvíle, keď prijmeš žiadosť o cestu alebo doručenie jedla, až po vybavenie tejto žiadosti a 15 minút po jej vybavení.

Keď nie si na ceste: Kedykoľvek, keď neposkytuješ služby dopravy alebo doručovania cez aplikáciu Uber.

Kto má pokrytie

Počas cesty: Všetci nezávislí partneri Uberu majú nárok na výhody.

Keď nie si na ceste: Ak chceš získať oprávnenie, musíš byť aktívnym partnerom Uberu (pozri časté otázky).

Ako to funguje

Čo to pre teba znamená

Poistenie pre prípad väčších nákladov

Ak si jedným z mnohých nezávislých dodávateľov spĺňajúcich podmienky, ktorí používajú aplikáciu Uber ako flexibilnú možnosť zárobku na Slovensku, máš teraz automatické poistenie od spoločnosti AXA, ktoré ťa chráni počas cesty. Pokrýva výdavky na zdravotnú starostlivosť, smrť, trvalé zdravotné postihnutie, hospitalizáciu a zranenia (pozri si podrobné informácie o pokrytí).

Ochrana pred stratou príjmu

Chceme ti pomôcť s ochranou pred rizikom straty príjmu v dôsledku nehôd alebo zranení, ku ktorým môže dôjsť počas cesty, aj keď nie si na ceste. Program poskytuje aj poistnú ochranu partnerov spĺňajúcich podmienky v prípade niektorých životných udalostí, ktoré sa vyskytnú, keď nepracuješ, ale i tak ovplyvnia tvoju schopnosť zarábať peniaze. Pokrytie zahŕňa náhradu za nepohodlie v prípade zranenia a závažného ochorenia a jednorazové platby za materskú/otcovskú dovolenku a účasť v súdnej porote(pozri si podrobnosti o pokrytí).

Je to bezplatné

V rámci nášho celosvetového záväzku k bezpečnosti sme sa spojili so spoločnosťou AXA, poprednou svetovou poisťovacou spoločnosťou, ktorá ti túto ochranu poskytne. Nie je potrebné registrovať sa – všetci nezávislí partneri spĺňajúci podmienky sú automaticky bezplatne chránení poistením.

Ako si podám nárok?

Ak si chceš nárokovať poistné plnenie v prípade nehody počas cesty alebo v prípade životnej udalosti, ktorá sa vyskytne, keď práve nie si na ceste, využi online formulár nárokovania spoločnosti AXA, ktorý nájdeš tu.

Ďalšia dokumentácia

Pre partnerských vodičov

Všetky podrobnosti o pravidlách a výnimkách.

Časté otázky

 • Aké sú hlavné vlastnosti pokrytia?

  Poistný program Ochrana partnera poskytuje pokrytie v prípade konkrétnych udalostí, ktoré sa vyskytnú, keď partner je alebo nie je na ceste.

  Tieto kľúčové vlastnosti sú zhrnuté dole. Všetky podrobnosti nájdeš v Oznámení spoločnosti AXA.

  1) Vlastnosti pokrytia týkajúce sa nehôd, ktoré vzniknú počas cesty:

  Pokrytie zdravotných nákladov: Slúži na pokrytie nákladov za zdravotnícke služby, ktoré nepokrývajú bežné služby verejného zdravotníctva, a poskytuje ti pohodlnú možnosť okamžite získať celú škálu súvisiacich súkromných zdravotníckych služieb nad rámec bežných služieb verejného zdravotníctva (napr. fyzioterapia, rehabilitácia, posudok od ďalšieho lekára).

  Odškodné (v prípade hospitalizácie): Ak tvoj pobyt v nemocnici trvá dlhšie ako 24 hodín, príde ti jednorazová platba.

  Odškodné (v prípade zranenia): Ak je dôsledkom nehody počas cesty tvoja práceneschopnosť, dostaneš odškodné za každý deň až do 30 dní v prípade, že lekár vyhodnotí tvoj zdravotný stav ako práceneschopnosť.

  Platby spojené s úmrtím a pohrebom: V nešťastnom prípade tvojho úmrtia v dôsledku nehody počas cesty, bude tebou vyživovaným osobám alebo dedičom vyplatená paušálna platba. Okrem toho poistenie pokryje výdavky na pohreb.

  Odškodné v prípade trvalého postihnutia: V nešťastnom prípade stavu trvalého postihnutia v dôsledku nehody počas cesty ti bude vyplatené poistné plnenie vo forme jednorazovej platby (výška sumy závisí od závažnosti postihnutia).

  2) Vlastnosti pokrytia týkajúce sa udalostí, ktoré vzniknú, keď nie si na ceste:

  Kompenzácia v prípade závažného ochorenia a zranenia: Ak trpíš závažným ochorením alebo utrpíš vážne zranenie a tvoj lekár vyhodnotí tvoj stav ako práceneschopnosť trvajúcu dlhšie ako 7 dní, získaš nárok na denné odškodné až na ďalších 15 dní. (Upozorňujeme, že prvých 7 dní nie je zahrnutých – pokrytie začína 8. dňom.)

  Jednorazová platba v prípade materskej/otcovskej dovolenky: Pri príležitosti narodenia dieťaťa ti príde jednorazová platba.

  Jednorazové odškodné za účasť v súdnej porote: Ak máš povinnosť byť členom súdnej poroty, máš nárok na jednorazovú platbu.

 • Aké sú obmedzenia pokrytia?

  PokrytieDoba pokrytiaObmedzenie pre Slovensko
  Pokrytie zdravotných nákladovPočas cestyVrátenie čiastky až do výšky 7 500 EUR
  Požitok v prípade smrti v dôsledku úrazuPočas cestyJednorazová suma až do 50 000 EUR + vrátenie čiastky až do výšky 6 000 EUR za poplatky za pohreb
  Kompenzácia v prípade trvalého zdravotného postihnutiaPočas cestyJednorazová suma až do 50 000 EUR
  Kompenzácia za spôsobené nepríjemnosti (hospitalizácia)Počas cestyJednorazová suma 200 EUR
  Kompenzácia za spôsobené nepríjemnosti (zranenie)Počas cestyPartnerskí vodiči až do 450 EUR (15 EUR denne až po dobu 30 dní)
  Vážne) ochorenie & Kompenzácia za zranenie (Za ochorenie alebo zranenie s následkom pracovnej neschopnosti, ktorá trvá viac ako 7 za sebou idúcich dní)Keď nie si na cestePartnerskí vodiči až do 225 EUR (15 EUR denne až po dobu 15 dní)
  Jednorazová platba za materskú/otcovskú dovolenkuKeď nie si na cesteJednorazová suma 1000 EUR
  Jednorazová platba za účasť v súdnej poroteKeď nie si na cesteJednorazová suma 500 EUR
 • Prečo to Uber robí?

  Nezávislá práca poskytuje flexibilné možnosti zárobku. Chceme ti pomôcť chrániť sa pred rizikami významných výdavkov alebo straty príjmu, pretože udalosti, ktoré majú prevratný vplyv na život, ako zranenie, choroba alebo príchod dieťaťa by nemali spôsobovať pridaný finančný stres. Sme hrdí na to, že pri vytváraní stabilnej flexibility v rámci tzv. gig economy (zákazková ekonomika) patríme spolu so spoločnosťou AXA k popredným spoločnostiam v odvetví.

 • Môžu sa do poistného programu Ochrana partnera zapojiť všetci partneri Uberu?

  Ochrana partnera je určená len pre nezávislých/samostatne zárobkovo činných partnerov Uberu. Na účely tohto programu sa za samostatne zárobkovo činného partnera považuje osoba, ktorá používa aplikáciu Uber v rámci zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú uzavrela priamo so spoločnosťou Uber BV, Rasier Operations BV alebo Uber Portier BV a nie je zamestnancom dopravnej spoločnosti, ako je vlastník vozového parku taxíkov alebo limuzín. Partneri, ktorí sú vedúcimi podnikateľského subjektu a jediným zamestnancom takéhoto subjektu na poskytovanie služieb dopravy/doručovania, sú oprávnení. Všetky podrobnosti o pravidlách a výnimkách nájdeš na tomto odkaze.

 • Kde je poskytovaný poistný program Ochrana partnera?

  Poistný program Ochrana partnera je poskytovaný v nasledujúcich krajinách EÚ, kde Uber prevádzkuje jazdy a/alebo službu Uber Eats. K 1. 6. 2018 to zahŕňa Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Litvu, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko.

 • Nahrádza poistný program Ochrana partnera moje komerčné poistenie motorového vozidla?

  Nie, poistný program Ochrana partnera neposkytuje komerčné poistenie motorového vozidla ani neslúži ako náhrada za povinné poistenie motorového vozidla. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia motorového vozidla sa obráť na svojho poisťovateľa, poisťovacieho agenta alebo makléra.

 • Čo znamená „Počas cesty“ a „Keď nie si na ceste“?

  Počas cesty: Od chvíle, keď prijmeš žiadosť o cestu alebo doručenie jedla, až po vybavenie tejto žiadosti a 15 minút po jej vybavení.

  Keď nie si na ceste: Kedykoľvek, keď neposkytuješ služby dopravy alebo doručovania cez aplikáciu Uber.

  Krytie typu Keď nie si na ceste sa vzťahuje iba na aktívnych partnerov Uberu. Požiadavky na spôsobilosť nájdeš dole.

 • Kedy mám poistenie?

  Nie je potrebné registrovať sa – všetci nezávislí partneri spĺňajúci podmienky sú automaticky bezplatne chránení poistením.

  Pokrýva nehody, ku ktorým dôjde počas cesty, vzťahuje sa na všetkých nezávislých partnerov od chvíle prijatia žiadosti o cestu alebo doručenie jedla v aplikácii Uber až po vybavenie tejto žiadosti, ako aj po dobu 15 minút po jej vybavení.

  Pre partnerov spĺňajúcich podmienky poskytuje program aj dodatočnú ochranu príjmov v prípade špecifických životných udalostí, ktoré sa môžu kedykoľvek vyskytnúť. Všetky podrobnosti o pravidlách a výnimkách nájdeš na tomto odkaze.

 • Čo nie je pokryté?

  Ako väčšina poistení sa na poistný program Ochrana partnera vzťahujú niektoré všeobecné výnimky a výnimky zo špecifického pokrytia. Všetky podrobnosti o pravidlách a výnimkách si prečítaj tu. Napríklad každý partner má obmedzenie na maximálne dva (2) nároky v prípade vážneho ochorenia a zranenia počas akéhokoľvek obdobia s trvaním 12 mesiacov. A prvých 7 dní nároku v prípade akéhokoľvek ochorenia a zranenia nie je pokrytých (pokrytie začína 8. dňom a trvá 15 nasledujúcich dni). Ak sa vydáš na cestu počas lehoty uvedenej v lekárskych potvrdeniach, nebude ti pridelená žiadna platba.

 • Ako si podám nárok?

  Nárokovať môžeš pomocou jednoduchého online formulára nárokovania spoločnosti AXA, ktorý nájdeš v časti pomoci aplikácie Uber pre partnerov. Po odoslaní nároku dostaneš od spoločnosti AXA potvrdzujúci e-mail s číslom nároku, kontaktnými údajmi odhadcu nároku a zoznamom ďalších dokumentov, ktoré môže spoločnosť AXA potrebovať na spracovanie tvojho nároku.

 • Aké sú požiadavky na spôsobilosť na ochranu počas cesty a keď nie si na ceste?

  Počas cesty: Všetci nezávislí partneri Uberu spĺňajú podmienky na čerpanie výhod uvedených ako pokrytie „počas cesty“ v tabuľke pokrytia.

  Keď nie si na ceste: Ak chceš spĺňať podmienky na čerpanie výhod uvedených ako „Keď nie si na ceste“ v tabuľke pokrytia, musíš byť aktívnym partnerom Uberu. To znamená, že za posledných 8 týždňov musíš mať dokončených 150 ciest, ak si partnerský vodič, alebo 30 ciest, ak si partnerský kuriér.

  V prípade pokrytia materskej dovolenky, ak si biologická matka dieťaťa (a možno budeš potrebovať dodatočné voľno pred pôrodom), sme predĺžili hranicu na 6 mesiacov, v priebehu ktorých musíš mať za posledných 8 týždňov dokončených 300 ciest, ak si partnerský vodič, alebo 60 ciest, ak si partnerský kuriér.

Čo ďalšie potrebuješ?

Získaj podporu

Urobme každú cestu s Uberom bezproblémovou. Naše stránky podpory ti pomôžu nastaviť si profil, začať s aplikáciou, upravovať výšku cestovného a oveľa viac.