Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

להתנהג לכולם בכבוד

מגע פיזי

מרחב אישי ופרטיות

איום והתנהגות גסה

תקשורת לא רצויה

אפליה

נזק לרכוש ונעילה

עיון בקווים מנחים נוספים לקהילה

לעזור לשמור על הבטיחות של כולם

לציית לחוק