Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Õigesti käitumine. Punkt.

„On oluline meeles pidada, et tähtis pole mitte ainult see, mida saavutame, vaid see, kuidas me edu saavutame, ning sama oluline on sealjuures ka meie isiklik ja ametialane käitumine. Ootame, et kõik Uberi töötajad võtaksid endale teatud vastutuse ja käituksid alati eetiliselt.“

Tony West, Uberi õigusosakonna juht

Eetika ja ausus

Uberi eetika ja nõuetele vastavuse (E&C) tiimi missioon on tegutseda usaldusväärse äripartnerina, võimaldades Uberil edu saavutada ja suunates kõigi töötajate käitumist. Teeme seda järgmiselt.

 

 • Eetiliste otsuste langetamise kultuuri toetamine ja võimaldamine
 • Uberi töötajate suunamine kõiki kehtivaid seadusi, eeskirju ja määrusi järgima

               Scott Schools, Uberi eetika- ja järelevalveosakonna vanemametnik

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Eesmärgiga programmid

Meie E&C tiimi ja Uberi õigusosakonna koostöös luuakse ja võetakse kasutusele põhjalik ning järjepidev programm, mis sisaldab eeskirju, protsesse ja kontrollimeetmeid igasuguse ebaseadusliku, ebaeetilise või Uberi eeskirju rikkuva käitumise vältimiseks, tuvastamiseks ja sellele reageerimiseks.

Korruptsiooni- ja altkäemaksuvastane tegevus

Engage lawfully with third parties and government officials.

Huvide konfliktid

Väldi olukordi, kus isiklikud huvid võivad ametikohustuste täitmist segada.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Tervishoiueeskirjade järgimine

Föderaalseaduste ja osariikide seaduste ning lepinguliste kohustuste järgimise hõlbustamine.

Globaalse kaubanduse nõuete järgimine

Lubadus järgida ülemaailmseid kaubanduseeskirju.

Tarneahela nõuetele vastavus

Hankijate ja kolmandate isikute eetilise käitumisega seotud juhendamine ja hindamine.

Konkurentsiluure

Eetilisel viisil juhtivate turuanalüüside hankimine.

Tegevusnõuete järgimine

Standardprotseduuride järgimise võimaldamine.

Töötajate kaasamine

Uberi eetika ja nõuetele vastavuse (E&C) programmi üks peamisi eesmärke on julgustada kõiki töötajaid asjadest julgelt rääkima.

Üksteisele ja üksteise huvides. Oleme kogukond ja koos tegutsedes õnnestub meil paremini ühise eesmärgi saavutamine, milleks on Uberi edu. Selle kogukonna liikmetena peame üksteise eest hoolt kandma ja tiimikaaslase eest välja astuma, kui ta seda vajab. Uberi töötajatele on selgitatud, millised on nende kohustused võimalike kõrvalseisjatena, ja neile on kinnitatud, et sekkumise, teatamise või uurimisele kaasaaitamise korral on kättemaks rangelt keelatud.

Uberi tiimidele. Võimaldame kõigil oma tiimidel eetilises raamistikus oma kolleegidega suhelda.

Eetikaküsimuste abitelefonile. Uberi eetikaküsimuste abitelefon on kättesaadav 24 tundi päevas, 365 päeva aastas enamikus keeltes. Teateid saab edastada telefoni või veebi kaudu ning seda on võimalik teha anonüümselt.

Tunnustame töötajaid ja juhte, kes eetika- ning õigusalaseid teadmisi omandavad ja arendavad. Kui nad läbivad mõne olulise järelevalvealase õppekava, premeerime neid eetikameistreid märkide, eriürituste ja nende tegevuse toetamisega.

Eetikaküsimuste abitelefon

Uberi eetikaküsimuste abitelefon on konfidentsiaalne teavitusteenus seaduse või ettevõttesiseste eeskirjade rikkumise korral. Eetikaküsimuste abitelefoni haldab sõltumatu kolmas isik ja teateid saab edastada anonüümselt. Sissetulevad teated vaadatakse üle ja saadetakse uurimiseks õigele tiimile. Uber ei luba heas usus edastatud teadete eest mingisugust kättemaksu.

Millal eetikaküsimuste abitelefoni kasutada?

 • Korruptsioon või altkäemaks
 • Konkurentsivastane tegevus
 • Raamatupidamis- või auditeerimiseeskirjade rikkumine
 • Kuluaruannetega seotud pettus
 • Diskrimineerimine, kiusamine või kättemaks
 • Ahistamine või vägivald töökohal
 • Vargus või pettus
 • Muud eetikanormide või eeskirjade rikkumised

Millal eetikaküsimuste abitelefoni mitte kasutada?

 • Kasutajatoe kanalina
 • Juhi/kulleri toe kanalina
 • Lepitajana
 • Kui esindad riigiasutust ja soovid Uberilt andmeid küsida
 • Kui soovid teatada Uberi platvormi nõrkadest kohtadest

Tervishoiueeskirjade järgimine

Tervishoiueeskirjade järgimine on oluline, et tiimid saaksid ennetada, tuvastada, uurida ja leevendada mittevastavusi kehtivatele tervishoiu- ja andmekaitseseadustele ning eeskirjadele ja föderaalsetele tervishoiuprogrammi nõuetele (sh pettus, raiskamine ja väärkohtlemine) ning neist teatada. Uberi tervishoiueeskirjade järgimise programmi kava toetab kõigi kehtivate föderaalseaduste ja osariikide seaduste ning lepinguliste kohustuste järgimist. Samuti on selles välja toodud Uberi tervishoiueeskirjade järgimise programmi põhikomponendid.

Kaubanduseeskirjade järgimine

Uber on pühendunud ülemaailmsete ekspordi, tolli/impordi kontrollimeetmete ja boikotivastaste eeskirjade järgimisele kõigis riikides, kus tegutseme. Teeme seda oma intellektuaalse omandi, rahvusvahelise tegevuse, riigi julgeoleku ja toodete kvaliteedi kaitsmiseks.

Tarneahela nõuetele vastavus

Üks Uberiga koostöö tegemise ja meie missioonis osalemise tingimus on see, et meie hankijad peavad koos meiega lubama teha õiget asja. Selleks, et valiksime õiged hankijad, kontrollime liitumisprotsessi käigus kõiki potentsiaalseid hankijaid, hinnates nendega seotud riske ja nende nõuetele vastavust ning seda, kas nende tegevus on seaduse ja eetika piirides.