Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Gör det rätta. Punkt slut.

”Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är det vi åstadkommer som räknas – sättet vi gör det på och hur vi beter oss både privat och yrkesmässigt längs vägen har minst lika stor betydelse. Vi förväntar oss att alla Ubers anställda tar ett visst ansvar och uppvisar stor integritet oavsett tillfälle.”

Tony West, Chief Legal Officer, Uber

Etik och integritet

Ubers etik och efterlevnadsteam har till uppdrag att fungera som en pålitlig affärspartner, bidra till ett framgångsrikt Uber och främja gott uppträdande bland de anställda. Det gör vi genom att

 

 • främja en kultur som grundas på etiskt beslutsfattande
 • vägleda Ubers personal så att alla kan följa gällande lagar, policyer och förordningar.

               Scott Schools, Chief Ethics & Compliance Officer, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Meningsfulla program

Vårt etik- och efterlevnadsteam arbetar tillsammans med Ubers juridiska avdelning för att skapa och upprätthålla en omfattande och sammanhängande uppsättning policyer, rutiner och kontroller med målet att förebygga, upptäcka och åtgärda aktiviteter som är olagliga eller oetiska eller som strider mot Ubers policyer.

Mot korruption och mutor

Engage lawfully with third parties and government officials.

Intressekonflikter

Undvik situationer där personliga intressen hamnar i konflikt med arbetsuppgifterna.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Efterlevnad inom sjukvård

Gör det lättare att följa statliga och delstatliga lagar och avtalsförpliktelser.

Laglig global handel

Vi strävar efter att följa internationella handelsregler.

Efterlevnad inom leveranskedjan

Utbilda leverantörer och externa aktörer och bedöm deras integritet.

Konkurrenskraftig information

Få ledande marknadsinsikter med etiska metoder.

Efterlevnad inom verksamheten

Se till att standardrutinerna följs.

Engagemang bland de anställda

En viktig del av Ubers etik- och efterlevnadsprogram är att uppmuntra alla anställda till att våga stå för det som är rätt – ”Stand up, speak up”:

Inför varandra och för varandra. Vi är ett community och tillsammans arbetar vi mot ett gemensamt mål: ett framgångsrikt Uber. Som medlemmar i detta community måste vi ta hand om varandra och finnas där om en teammedlem behöver det. Ubers anställda är medvetna om sitt ansvar som potentiella åskådare och vet att all slags vedergällning gentemot någon som har ingripit, rapporterat en incident eller stöttat en utredning är strängt förbjuden.

För Ubers interna team. Vi uppmuntrar alla våra teammedlemmar att interagera med kollegorna inom vissa etiska ramar.

För integritetsstödlinjen. Ubers integritetsstödlinje är tillgänglig på de flesta språk dygnet runt, alla dagar hela året. Det går att skicka in en anmälan online eller via telefon och anmälan kan vara anonym.

Vi uppmärksammar anställda och chefer som har bevarat och förbättrat sin etiska kompass och sina juridiska kunskaper. När de slutför viktiga efterlevnadskurser belönar vi dessa etiska förebilder med märken, kunskapsstöd och speciella evenemang.

Integritetsstödlinje

Ubers integritetsstödlinje är en konfidentiell tjänst för att rapportera överträdelser av lagar eller interna policyer inom företaget. Integritetsstödlinjen drivs av en extern och oberoende aktör och alla anmälningar kan göras anonymt. Inkommande anmälningar bedöms och skickas vidare till rätt team för utredning. Uber tillåter inte någon form av vedergällning gentemot den som anmält något i god tro.

Använd integritetsstödlinjen i följande fall:

 • korruption eller mutor
 • konkurrenshämmande metoder eller överträdelser av konkurrenslagarna
 • avvikelser vid bokföring eller revision
 • bedrägerier gällande utgiftsrapportering
 • diskriminering, mobbning eller vedergällning
 • trakasserier eller våld på arbetsplatsen
 • stöld eller bedrägeri
 • andra etiska överträdelser eller policyöverträdelser.

Använd inte integritetsstödlinjen i följande fall:

 • som en kanal för kundsupport
 • som en kanal för support till förare/leveranspartner
 • som ombudsman
 • om du representerar en myndighet som vill begära data från Uber
 • om du vill rapportera sårbarheter gällande Uber-plattformen.

Efterlevnad inom sjukvård

Att följa sjukvårdsbestämmelserna innebär att våra team ska kunna förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och på lämpligt sätt rapportera misstänkta aktiviteter som strider mot gällande lagar och bestämmelser vad gäller sjukvård och sekretess eller mot kraven i statliga sjukvårdsprogram rörande bland annat bedrägerier, slöseri och missbruk. Ubers efterlevnadsplan för sjukvård ser till att alla gällande lagar och avtalsförpliktelser efterföljs på såväl federal som delstatlig nivå. Den beskriver också de viktigaste inslagen i Ubers efterlevnadsprogram för sjukvård.

Laglig handel

Uber strävar efter att följa bestämmelserna för global handel vad gäller export, tull/import och sanktioner i alla länder där vi bedriver verksamhet. Detta gör vi för att skydda Ubers immateriella egendom, gränsöverskridande verksamhet, nationella säkerhet och produktkvalitet.

Efterlevnad inom leveranskedjan

Ett villkor för företag som vill arbeta med Uber och dela vårt uppdrag är att de delar vårt åtagande att göra rätt. Punkt slut. För att säkerställa att vi väljer rätt kontrollerar vi alla potentiella leverantörer som en del av registreringsprocessen. Då bedömer vi risker och utvärderar hur väl verksamheten uppfyller aktuella lagar och sekretessregler.