Akcijos

SĄLYGOS IR NUOSTATOS

2019 gruodžio 4 / Lietuva

SĄLYGOS IR NUOSTATOS Šios taisyklės ir nuostatos yra taikomos jums naudojant nuolaidą kelionėms Lietuvoje.

ATIDŽIAI SKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS IR NUOSTATAS PRIEŠ DALYVAVIMĄ. BUS MANOMA, KAD JŪS SUTIKOTE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR NUOSTATOMIS, TAIP PAT SUTINKATE BŪTI ĮSIPAREIGOJĘ JOMIS KAI DALYVAUSITE AKCIJOJE. TAIP PAT ŠIOS SĄLYGOS BEI NUOSTATOS ĮTRAUKIA JŪSŲ TEISES IR APRIBOJIMUS.

1. Apibrėžimai
1.1 Sekantys žodžiai ir frazės turi reikšmes, pateiktas šalia jų:
1.1.1 „Uber“ reiškia Uber B.V. of Mr. Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, Nyderlandai ir/arba Uber programėlę, svetainę, turinį, produktus ir paslaugas, leidžiančias užsisakyti transportą ir/arba logistikos paslaugų su nepriklausoma trečiąja šalimi, tokių paslaugų teikėjais. Uber yra šios akcijos vykdytojas.
1.1.2 „Jūs“ reiškia tinkamos Uber paskyros savininką, įregistruotą Lietuvoje.Prašome žiūrėti žemiau pateiktas pasiūlymo sąlygas, kad atitinkate pasiūlymui taikomus tinkamumo reikalavimus.
1.1.3 „Kelionės“ reiškia keliones, užsakomas naudojant Uber programėlę, miestuose, kuriuose yra Uber: Vilnius (išskyrus keliones, kurios užsakomos naudojant šeimos ar verslo profilį).

2. Tinkamumo kriterijai
2.1. Pasiūlymui taikomus tinkamumo reikalavimus skaitykite pateiktuose pasiūlymo sąlygose.
2.2 Pasiūlymas gali būti suteiktas tik vartotojams, gavusiems pranešimą apie nuolaidą kelionėms Lietuvoje.
2.3 Akcijoje gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų (arba lygiaverčiai pilnametystės jų pilietybės/gyvenamosios vietos šalyje) arba vyresni, kurie turi Uber paskyrą ir atitinka Uber vartotojo sąlygas, galiojančias reklamuojamo pasiūlymo šalyje (kaip pateikta čia:https://www.uber.com/legal/terms), išskyrus organizatoriaus darbuotojus, jų šeimas, agentus ar bet kurią trečiąją šalį, tiesiogiai susijusią su pasiūlymo administravimu. Gali reikėti įrodyti amžių ir/arba asmens tapatybę ir/arba gyvenamąją vietą.

3. Bendrosios sąlygos
3.1. Pasiūlymai galioja naudojantis Uber programėle, norint užsakyti transportą. Jie netaikomi jokiam kitam Uber produktui ir negali būti naudojami kartu su jokiu kitu Uber pasiūlymu ar akcija.
3.2 Pasiūlyme suteikiama nuolaida kelionėms Vilniuje. Nuolaidos suma individualiai pranešama el. paštu.
Nemokamos kelionės turi vykti Vilniaus administracinių sienų ribose, ir priklauso nuo prieinamumo Uber partneriams vairuotojams.
3.3. Didžiausia nuolaidos vertė individualiai pranešama el. laiške. Nuolaida bus taikoma automatiškai. Jums nereikės nieko daugiau daryti, norint gauti nemokamą važiavimą – kreditas bus taikomas automatiškai.
3.4 Nemokamoms kelionėms yra taikoma maksimali vertė, nustatytai atitinkamose pasiūlymo sąlygose. Jei turite teisę į nemokamą kelionę, bet jūsų kelionės kaina viršija maksimalią nuolaidos vertę, perviršis bus apmokestintas iš tinkamo mokėjimo būdo. Jei jūsų kelionės kaina yra mažesnė nei maksimali pasiūlymo vertė, neišnaudoto pasiūlymo likučio negalėsite perkelti mokėjimui už kitą kelionę.
3.5 Pasiūlymas bus taikomas tik kelionių skaičiui, apie kurį individualiai pranešta el.laišku. Kitos kelionės bus apmokestintos iš tinkamo mokėjimo būdo pagal kelionės kainą.
3.6 Nemokamų kelionių negalima parduoti ar perduoti ar kitaip išpirkti už pinigus.
3.7 Pasiūlymas galioja iki 22.02.2020

4. Susisiekimas:
4.1 Jei turite klausimų, susijusių su akcijos kodo naudojimu, „Uber“ ar jūsų naudojimu „Uber“ paslauga ar programėle, susisiekite su „Uber“ klientų aptarnavimo specialistais „Uber“ programėlėje arba apsilankę https: /help.uber.com/.
4.2 Jei manote, kad buvote apmokestinti neteisingai, kai kelionės kaina galėjo būti nemokama, susisiekite su „Uber“. „Uber“ programėles naudojimui taikomos tokios pačios „Uber“ sąlygos.
4.3 Ši akcija galioja galios tą laiko tarpą, kuris nurodytas atitinkamose pasiūlymo sąlygose. Jei jame nenurodytas joks laikotarpis, akcija bus teikiama ribotą laiką „Uber“ nuožiūra. Organizatorius pasilieka teisę panaikinti, atšaukti, sustabdyti ar pakeisti akciją arba tais atvejais, kai to reikia.
4.4 Laikoma, kad dalyviai sutiko ir sutinka su šiomis sąlygomis, jei dalyvaus akcijoje. Organizatoriai pasilieka teisę apriboti akcijos dalyvius tiems,kurie pažeidžia šias taisykles ir nuostatas.
4.5 Tiek, kiek tai leidžiama įstatymais, Organizatorius, jo atstovai ar platintojai jokiomis aplinkybėmis nebus atsakingi ar neprivalės atlyginti dalyviui žalos, neprisiims jokios atsakomybės (tiesioginės, netiesioginės, specialios, atsitiktinės, pavyzdinės, baudžiamosios ar dėl pasekmių) už bet kurį praradimą, žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, įvykusių dėl bet kurio iš dalyvių dalyvavimo šioje akcijoje ar susijusių su tuo, ar tokia atsakomybė atsiranda dėl pretenzijų, pagrįstų sutartimi, garantija, deliktu (įskaitant neatsargumo atvejus), griežta atsakomybe ar ne, ir ar Organizatoriui ar jo filialams buvo pranešta apie tokio praradimo, sugadinimo, kūno sužalojimo ar mirties galimybę. Jūsų įstatyminės teisės neturi įtakos. Bet kuri Organizatoriaus atsakomybė, atsiradusi dėl šios akcijos, yra skirtinga ir Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su šia akcija.
4.6 Organizatorius pasilieka teisę laikas nuo laiko pakeisti ir taisyti šias Sąlygas ir nuostatas per šį akcijos laikotarpį.
4.7 Bet kurios šių Sąlygų nuostatos ar jų dalies negaliojimas neturės įtakos jokiais kitos nuostatai ar jos dalies galiojimui ar vykdytinumui. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata ar jos dalis bus pripažinta negaliojančia ar kitaip neįgyvendinama ar neteisėta, kitos nuostatos ar jų dalys liks galioti ir bus aiškinamos laikantis jų sąlygų taip, tarsi negaliojanti ar neteisėta nuostata nebuvo joje pateikta. Organizatoriui neįvykdžius bet kurios iš šių sąlygų ir nuostatų nebus laikomasi šios sąlygos ar bet kurios kitos šių sąlygų ir nuostatų atsisakymo.
4.8 Tuo atveju, kai atskleidžiama informacija ar kitos detalės, išdėstytos šioje akcijoje, ir šiose Sąlygose, yra neatitikimas. Šios Taisyklės ir nuostatos turi įgaliojimą, jos valdomos ir kontroliuojamos, o neatitikimas bus pašalintas išimtinai Organizatoriaus nuožiūra. .
4.9 Visi problemos ir klausimai, susiję su šių sąlygų sudarymu, galiojimu, aiškinimu ir vykdytinumu arba dalyvių ir Organizatoriaus ar jo filialų teisėmis ir pareigomis, susijusiomis su šia akcija (sutartine ar nesutartine), turi būti reglamentuojami ir aiškinami pagal Nyderlandų įstatymus.