ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಿರಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮೈ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಪರಸ್ಪರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ