Zacznij zamawiać z Uber Eats

Zamów teraz
Promocje

Warunki ogólne „UberSessions Aktywacji” / “UberSessions activation” Warszawa, Polska

20 czerwca 2018 / Polska

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkurs” jest Uber Poland Sp. z o. o, założona zgodnie z prawem polskim (numer rejestracyjny 147019422), z siedzibą przy ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, zwana dalej „Organizator”.

1.2 Organizator oświadcza, że ​​Konkurs nie jest grą losową, loterią, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku lub jakiejkolwiek inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

1.3 Organizator składa obietnicę publiczną określoną w Regulaminie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu.

1.4 Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem poczty elektronicznej Email, In-app message, Facebook, Instagram i jest organizowany w ramach „UberSessions Aktywacji”, przeprowadzanej od 18/06/2018 do 19/06/2018.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Przystąpienie do promocji jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2.2. Konkurs trwa od 20.06.2018 do 21.06.2018 w ramach akcji „UberSessions”

2.3. Konkurs jest organizowany na terenie Warszawy.

2.4. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która wspólnie spełnia następujące warunki:

– Ma 18 lat,

– Jest Uczestnikiem aktywacji „UberSessions”

2.5. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba musi wykonać następujące czynności:

1) Posiadać zaproszenia na wydarzenie UberSessions

2.6. Zadanie konkursowe uczestników:

1) Zrób  zdjęcie podczas imprezy UberSESSIONS 20 czerwca 2018r.  w Warszawie

2) Opublikuj je na swoim koncie na Facebooku lub Instagramie

3) Dodaj hashtag #UberSESSIONS

4) Ustaw swój profil jako publiczny na czas trwania konkursu

2.7. Uczestnicy Organizatora i Partnera są wykluczeni z Konkursu, w tym pracownicy tymczasowe lub wykonawcy Organizatora i Partnera oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem, lub Partnerem w organizacji niniejszego Konkursu, jak również ich bliscy krewni. Bliskimi krewnymi są współmałżonkowie, rodzeństwo, pokrewieństwa drugiego stopnia, wstępni, potomkowie i ich współmałżonkowie, osoby pozostające w stosunku adopcyjnym oraz osoby, które mieszkają razem.

2.8. Każdy przypadek naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu spowoduje wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

2.9. Zabrania się Uczestnikom zamieszczania w komentarzach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają prawa osób trzecich, wulgarne treści, propagujące przemoc.

3. NAGRODY

3.1. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie kreatywności zdjęcia opublikowanego 20-21 czerwca 2018r.  Zwycięzca otrzyma kod na 5 darmowych przejazdów (o wartości 20 zł każdy).

4. PROCEDURA REKLAMACJI

4.1. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu.

4.2. Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego do Organizatora za pośrednictwem aplikacji Uber lub za pośrednictwem help.uber.com

4.3. Reklamacje można składać w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu.

4.4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej skargę, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie https://www.uber.com/blog/ubersessions-warszawa/

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. Zmiany zostaną dokonane w formie załączników do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem i datą oraz nie doprowadzą do pogorszenia warunków udziału w Konkursie.

5.3 Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem o zakończeniu lub zmianie zasad konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w wyniku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych – w takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na Facebooku.

5.6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Jury wyznaczone przez Organizatora może go wyłączyć na każdym etapie Konkursu.

5.7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5.8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani prowadzony przez Facebook lub spółkę z nią związaną. Wszelkie pytania, uwagi, skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, w żadnym wypadku do właścicieli lub administratorów sieci społecznościowej Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

5.9. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu, oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszystkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.