Zacznij zamawiać z Uber Eats

Zamów teraz
Promotions

Regulamin akcji promocyjnej: „Otrzymaj 15 zł zniżki na pierwsze zakupy w Shopee oraz do 40 zł zniżki na zamówienia z Uber Eats”

17 listopada 2022 r. / Polska

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Otrzymaj 15 zł zniżki na pierwsze zakupy w Shopee oraz do 40 zł zniżki na zamówienia z Uber Eats” (dalej również jako „Akcja Promocyjna”), w ramach której jej Uczestnik po wykorzystaniu, przy zakupach za pośrednictwem aplikacji mobilnej Shopee o wartości minimum 45 zł, zniżki o wartości 15 zł w postaci kuponu, otrzyma Kod o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
  „Zniżka” lub „Kupon” – jednorazowy rabat w wysokości 15 zł przyznawany Uczestnikom na pierwsze zakupy na platformie Shopee, naliczany w momencie płatności za zakupy, w terminie określonym w Regulaminie. Zniżka zostanie przyznana po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, tj. Uczestnikom Akcji Promocyjnej dokonującym płatności za zakupy o wartości minimum 45 zł.
  „Kod” – unikalny, jednorazowy kod alfanumeryczny przyznany Uczestnikowi Akcji Promocyjnej po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, uprawniający do maksymalnie 40 zł łącznego upustu na zamówienia oferowane przez Partnera w aplikacji oraz na stronie internetowej Uber Eats. Kod uprawnia do obniżenia opłaty za zamówienia w aplikacji lub na stronie internetowej Uber Eats maksymalnie o 20 zł przy każdym z dwóch zamówień za min. 45 zł. Uczestnik jest zobowiązany pokryć pozostałą część opłaty za zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności.
  „Uczestnik” – osoba fizyczna zarejestrowana w aplikacji mobilnej Shopee.
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest SHPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Daszyńskiego 1 (Warsaw UNIT, piętro 24), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (“KRS”) pod numerem: 0000918384. NIP: 5272965079. REGON: 389450687 („Organizator” lub „Shopee”), działająca w porozumieniu z UBER EATS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4, wpisaną do Krajowej Rejestru Sądowego, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000798301, NIP: 5252798081, REGON: 38407568700000 („Partner”).

§2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie od godz. 0:01 w dniu 17.11.2022 r. do godz. 23:59 w dniu 31.01.2023 r. („Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) lub do wyczerpania zasobów kampanii. Wszystkie próby uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i poza Czasem Trwania Akcji Promocyjnej nie będą realizowane.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje i jest adresowana do Uczestników na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Do udziału w Akcji Promocyjnej niezbędne jest posiadanie aplikacji mobilnej Shopee.pl. dostępnej w App Store pod nazwą “Shopee PL” i w Google Play pod nazwą “Shopee PL” lub skrótowo pod nazwą „Shopee” oraz posiadanie konta na platformie Uber Eats (aplikacja mobilna dostępna w sklepie App Store i sklepie Google Play pod nazwą „Uber Eats” dostawa jedzenia”, oraz strona internetowa www.ubereats.com).

§3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Aby otrzymać Kod, należy w czasie trwania Akcji Promocyjnej:
  a) dokonać pierwszej transakcji z Kuponem na platformie Shopee, zgodnie z treścią ust. 2 i 3 poniżej, uprawniającym do zniżki 15 zł i darmowej dostawy;
  b) potwierdzić otrzymanie zamówionych produktów w zakładce „Moje Zakupy” w aplikacji mobilnej Shopee, a unikalny Kod upoważniający zostanie wysłany w powiadomieniu aplikacji mobilnej Shopee w przeciągu 3 dni roboczych.
 1. Kupon może otrzymać Uczestnik, który w czasie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu w aplikacji mobilnej Shopee o wartości min. 45 zł lub większej, i uiści za nie płatność.
 2. Aby Kupon został naliczony, Uczestnik powinien dokonać jednej z następujących czynności:
  a) podczas finalizowania zakupów o minimalnej wartości 45 zł, po wybraniu metody dostawy w sekcji „Kupon Shopee”, Uczestnik powinien wpisać Kupon, którego nazwa będzie komunikowana przez Partnera oraz Shopee w czasie trwania Akcji Promocyjnej; lub
  b) po przekierowaniu na stronę ze szczegółami Akcji Promocyjnej, dostępną pod adresem https://shopee.pl/ubereats, Uczestnik powinien kliknąć w przycisk „Otrzymaj” „Użyj” lub „Odbierz”, po czym Kupon pojawi się w zakładce „Moje Kupony” na platformie Shopee. Następnie przy finalizowaniu zakupów o minimalnej wartości 45 zł, należy wybrać otrzymany Kupon z sekcji „Kupon Shopee”.

  Szczegółowa instrukcja: https://shopee.pl/ubereats
 1. Kupon nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.
 2. Kupon jest ważny tylko przy pierwszym zakupie na Shopee.
 3. Każdy Uczestnik może wykorzystać przyznany Kupon Shopee tylko raz w ramach niniejszej Promocji, niezależnie od liczby posiadanych przez niego kont.
 4. Z promocji skorzystać mogą jedynie użytkownicy aplikacji Shopee, którzy wcześniej nie złożyli zamówienia, ani nie dokonali zakupu na platformie Shopee.
 5. Kupon nie może być używany z innymi kuponami platformy Shopee w ramach tej samej transakcji.
 6. Kupon nie może być wykorzystany na bilety, vouchery, doładowania telefonów i kart sim, doładowania, karty podarunkowe i e-vouchery.
 7. Kupon jest ważny do 31.12.2022 r. albo do 31.01.2023 r. (zob. punkt 12e poniżej).
 8. Shopee zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszej akcji promocyjnej w każdym momencie, poprzez wysłanie właściwego powiadomienia w aplikacji mobilnej Shopee.
 9. Zasady przyznawania i wykorzystania Kodu:
  a) Kod zostanie przesłany Uczestnikowi powiadomieniem na platformie Shopee, nie wcześniej niż po potwierdzeniu otrzymania zamówionego produktu w aplikacji Shopee, w ramach pierwszej transakcji użytkownika Shopee, które powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówionego produktu przez Uczestnika.
  b) W celu realizacji Kodu Uczestnik powinien być zarejestrowanym użytkownikiem platformy Uber Eats.
  c) Otrzymany Kod może być zrealizowany poprzez wpisanie go do w zakładce “Promocje” w aplikacji lub na stronie internetowej Uber Eats.
  d) Kod uprawnia do obniżenia opłaty za zamówienia w aplikacji lub na stronie internetowej Uber Eats maksymalnie o 20 zł przy każdym z dwóch zamówień za min. 45 zł. Uczestnik jest zobowiązany pokryć pozostałą część opłaty za zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności.
  e) Kod wprowadzony w Uber Eats do 20.12.2022 r. jest ważny do dnia 31.12.2022 r., a kod wprowadzony od 21.12.2022 r. jest ważny do dnia 31.01.2023 r.
  f) Kody nie podlegają zamianie na gotówkę ani na inny przedmiot.
  g) Posiadacz Kodu ma prawo do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
  h) Bez uprzedniej, pisemnej zgody Partnera, posiadacz Kodu nie jest uprawniony do jego odsprzedaży lub innego wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  i) Partner zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Kodu wykorzystywanego niezgodnie z Regulaminem Partnera dostępnym na: https://shopee.pl/ubereats lub Warunkami Ogólnymi dostępnymi na: https://www.uber.com/legal/pl/document/?name=general-terms-of-use&country=poland&lang=pl.
  j) Kod nie łączy się z innymi promocjami.

§4. REKLAMACJE

 1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej do Organizatora.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona poprzez formularz w aplikacji Shopee.
 3. Składający reklamację powinien wskazać swoje dane kontaktowe, przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od jej otrzymania.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Polityka prywatności Shopee.pl jest dostępna na stronie
  https://help.shopee.pl/portal/article/64828-Polityka-prywatno%C5%9Bci-Shopee?previousPage=secondary%20category

§5. WYKLUCZENIA Z PROMOCJI

 1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników, którzy jeszcze nie dokonali pierwszych zakupów na platformie Shopee.
 2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej nie mogą być osoby, które dokonały pierwszych zakupów na platformie Shopee przed rozpoczęciem niniejszej Akcji Promocyjnej lub dokonały pierwszego zakupu po jej zakończeniu.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Akcji Promocyjnej, jeżeli Uczestnik:
  a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Świadczenia Usług Shopee dostępnego tutaj: https://help.shopee.pl/portal/article/64827?previousPage=other%20articles lub postanowienia Warunków Ogólnych dostępnych na: https://www.uber.com/legal/pl/document/?name=general-terms-of-use&country=poland&lang=pl.
  b) w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie jakichkolwiek danych niezbędnych na potrzeby niniejszej Akcji Promocyjnej, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Akcji Promocyjnej.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na https://shopee.pl/ubereats

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Shopee ma wyłączne i absolutne prawo decydowania o zakończeniu lub przedwczesnym zakończeniu promocji z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania niniejszej Akcji Promocyjnej oraz zgłaszania zmian do Regulaminu w każdym momencie, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie: https://shopee.pl/ubereats komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.11.2022 r.