Ogłoszenia dla kierowców

Regulamin konkursu “Komplementy – wyzwanie” z dnia 30.10.2017 r.

9 listopada 2017 / Polska

Regulamin konkursu  z dnia 30.10.2017 roku

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Uber Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-544 przy ul. Wilczej 31/1A  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490069 (“Organizator”).

 

1.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

 

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego  oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. Organizator jest również wydającym nagrody w Konkursie.

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1. Warunki uczestnictwa określa niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”). Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 

2.2. Konkurs trwa od 12.11.2017 r. do dnia 26.11.2017 r.

 

2.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej “Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 

 • Posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.  
 • Posiada aktywne konto Kierowcy w aplikacji Uber Drive.
 • Wyrazi chęć wzięcia udziału w wyzwaniu poprzez wypełnienie formularza na stronie http://t.uber.com/wyzwaniezapisy link, który można wypełniać od 12.11.2017 r. od godziny 18:00 do 26.11.2017 r. do godziny 23:59.
 • Wykona zadanie konkursowe.
 • Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

2.5. Zadaniem konkursowym w czasie trwania konkursu od 12.11.2017 r. do dnia 26.11.2017 r. (do 23:59) jest uzyskanie największej ilości komplementów “Ostrożna jazda” oraz “Zna miasto na wylot” w aplikacji Uber w stosunku do łącznej ilości wszystkich przejazdów wykonanych w okresie trwania konkursu. Minimalna ilość wykonanych przejazdów wynosi 30 w okresie trwania konkursu.

 

2.6. Poszczególna osoba może wygrać tylko raz.

 

2.7.  Każdy przypadek naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.

 

2.8. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę, w zamian za możliwość uzyskania nagrody, na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści opowiedzianej historii  w formie elektronicznej w całości lub w części – poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich przez Organizatora w kanałach wewnętrznych, materiałach prasowych i kanałach społecznościowych oraz do opisania materiału zawierającego treść ]odpowiedzi imieniem uczestnika.

 

 • 3 NAGRODA

 

3.1. W Konkursie wygrają 3 osoby, które wykonają zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem i zostaną wybrane zgodnie z zasadami rozstrzygnięcia Konkursu, opisanymi w § 4 niniejszego regulaminu.

3.2. W Konkursie zwyciężą trzy osoby, które otrzymają następujące nagrody (zwane dalej “Nagrodą”):

 • Uczestnik o największym wyniku  następującego równania:

 

(“Ostrożna jazda” + “Zna miasto na wylot” / wszystkie przejazdy w okresie trwania konkursu) 100%

otrzyma Nagrodę w postaci konsoli PlayStation 4 o wartości 1500 zł.

 

 • Uczestnik o największej proporcji liczby zdobytych komplementów “Ostrożna jazda”  do łącznej liczby przejazdów w okresie trwania konkursu otrzyma Nagrodą w postaci karty podarunkowej do sieci sklepów stacjonarnych Saturn o wartości 500 zł.

 

(“Ostrożna jazda” / wszystkie przejazdy w okresie trwania konkursu) 100%

 

 • Uczestnik o największej proporcji liczby zdobytych komplementów “Zna miasto na wylot”  do łącznej liczby przejazdów w okresie trwania konkursu otrzyma Nagrodą w postaci karty podarunkowej do sieci sklepów stacjonarnych Saturn o wartości 500 zł.  

 

(“Zna miasto na wylot” / wszystkie przejazdy w okresie trwania konkursu) 100%

 

3.3. Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego rodzaju.

3.4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

3.5.  Uczestnik Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 • 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

4.1 W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 3-osobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatora.

4.2 Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową o wygranej. Zwycięzca może być proszony o przesłanie skanu dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości i uprawnienia do nagrody oraz adresu pocztowego na który ma zostać przesłana Nagroda.

4.3  Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony uczestnik powinien wyrazić chęć przyjęcia Nagrody przez stronę help.uber.com lub zakładkę ”Pomoc” w aplikacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z nieprawidłowego podania danych kontaktowych..

 • 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Konkursu.

 

5.2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej, przesyłane przez formularz kontaktowy do Organizatora: przez aplikację Uber lub przez stronę help.uber.com.

 

5.3. Reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Organizatora. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie lub na inny adres niż wskazany w pkt. 5.2 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

5.4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres e-mail oraz numer telefonu przysługujące do konta w aplikacji Uber Drive, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

 

5.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej otrzymując odpowiedź w zakładce “Pomoc” wewnątrz aplikacji Uber.

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://t.uber.com/regulaminwyzwaniekomplementy

 

6.2  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą i nie doprowadzą do pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.3 O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.