Zacznij zamawiać z Uber Eats

Zamów teraz
Jedzenie

“Gwarantowany Przychód” – regulamin promocji

2Września 2020 / Polska

English version below

Gwarantowany Przychód

Regulamin promocji “Gwarantowany przychód”

1. Promocja obejmuje tylko dedykowanych dostawców Uber Eats, tj. takich, którzy nie realizują przewozów z Uber, a jedynie dostawy zamówień.

2. Niniejsza promocja ma charakter krótkotrwały i jest oferowana na czas określony. Promocja ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania platformy Uber Eats.

3. Warunki skorzystania z promocji są następujące:

– w każdym Okresie Promocyjnym określonym poniżej, dostawca musi wykonać wymaganą liczbę dostaw dla danego miasta, (określone w punkcie 6) korzystając z aplikacji Uber Eats; wszystkie dostawy muszą być rozpoczęte i wykonane w jednym z miast wymienionych w punkcie 7 poniżej;

– w każdym Okresie Promocyjnym określonym poniżej, dostawca, który uzyska Przychody z tytułu wykonanych dostaw (wliczając wszelkie promocje, ale po potrąceniu Opłaty za Obsługę Ubera; tzn. kwota, którą dostawca widzi w podsumowaniu swoich dostaw) niższe niż gwarantowana kwota dla danego miasta (określona w punkcie 6), otrzyma wyrównanie do kwoty promocji.

– Wszystkie napiwki są liczone odrębnie i nie są traktowane jako Przychód w ramach niniejszej promocji;
dostawca musi przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych; oraz
dostawca nie może podejmować bezprawnych lub nieuczciwych działań, w szczególności manipulowania lub wykorzystywania niniejszej promocji w jakikolwiek sposób.

4. Jeżeli dostawca spełni wszystkie warunki promocji określone w punkcie 3 powyżej podczas Okresu Promocyjnego, Uber wypłaci dostawcy jednorazową płatność wyrównującą w wysokości różnicy między Przychodami a Promocyjnymi Gwarantowanymi Przychodami. Płatność zostanie dokonana w ciągu tygodnia następującego po każdym zakończonym Okresie Promocyjnym.

5. Niniejsza Promocja obowiązuje przez czas określony od dnia 31 sierpnia 2020 do dnia 17 stycznia 2021. Promocja jest podzielona na 4 okresy (“Okresy Promocyjne”), w następujący sposób:.

– od 31 sierpnia do 4 października 2020.
– od 5 października do 8 listopada 2020
– od 9 listopada do 13 grudnia 2020.
– od 14 grudnia do 17 stycznia 2021.
Każdy Okres Promocyjny składa się z 5 pełnych tygodni – od poniedziałku do niedzieli.

6. Minimalna liczba wykonanych dostaw wymaganych do udziału w niniejszej promocji będzie liczona od nowa od początku każdego Okresu Promocyjnego. Tabela przedstawia wymagania dotyczące minimalnej liczby wykonanych dostaw oraz wartość gwarancji dla poszczególnych miast (14 grudnia do 17 stycznia 2020):7.Promocja obowiązuje na dostawy rozpoczęte i wykonane tylko w jednym z następujących miast: Warszawa, Poznan, Krakow, Wrocław, Trójmiasto , Łódź, Silesia, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin , Białystok , Rzeszów, Kielce, Radom, Olsztyn, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Płock, Włocławek, Kalisz, Legnica, Koszalin.


8. Dostawca może śledzić liczbę wykonanych dostaw w ramach niniejszej promocji oraz swoje przychody w aplikacji Uber Driver, w zakładce “Przychód”.

9. Zamówienia nieukończone z jakiegokolwiek powodu nie będą uwzględniane przy obliczaniu minimalnej liczby dostaw wymaganej do uczestnictwa w niniejszej promocji.

10. Uber zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub potrącenia dostawcom kwoty odpowiadającej jakiejkolwiek płatności, co do której Uber stwierdzi, że została dokonana omyłkowo, w przypadku wykrycia nieuczciwych lub bezprawnych działań, jak również w przypadku naruszenia warunków niniejszej promocji lub postanowień Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych pomiędzy dostawcą a Uber.

11. Postanowienia Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych pomiędzy Uber a dostawcą mają zastosowanie do niniejszej promocji.

12. Uber zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania warunków niniejszej promocji w dowolnym momencie bez uzasadnienia.

Guaranteed Earnings

“Guaranteed Earnings” promotion – terms and conditions:

1. This promotion is only available to dedicated Uber Eats couriers, i.e. those who do not perform Uber rides but only deliveries.

2. This is a temporary, short-term offer, to facilitate a healthy marketplace for eaters and couriers. Keep an eye out for future promotions regarding earning opportunities.

3. To be eligible for this promotion, a courier must:

– during each Promotion Window (as defined below) complete required number of deliveries for a given city (specified in point 6), using the Uber Eats app, all beginning and ending in one of the cities listed in clause 7 below;

– during each Promotion Window (as defined below) generate earnings from those deliveries (including any promotions, but after the deduction of the Uber Service Fee; i.e. the amount, which couriers can see at the summary of deliveries) (their “Actual Earnings”) lower than guaranteed value for the given city, (specified in point 6) will be compensated up to the promotion amount.

– All tips are calculated separately and are not treated as Actual Earnings under this promotion;

– Comply with these Terms and Conditions and Technology Services Agreement; and

– Not to carry on illegal or fraudulent activities, in particular, manipulating or exploiting this promotion in any way.

4. If during a Promotion Window a courier meets all of the criteria in clause 3 above, Uber shall pay to the courier a one-off top-up payment equivalent to the difference between their Actual Earnings and the Promotional Guaranteed Earnings for that Promotion Window. The payment will be transferred within the week following the end of each Promotion Window.

5. This promotion is running on a temporary basis from 31st August 2020 to 17th January 2021. It will be divided into 4 periods (each called a “Promotion Window”), as follows:

– 31st August to 4th October 2020.
– 5th October and 8th November 2019.
– 9th November and 13th December 2020.
– 14th December and 17th January 2021.
Each period consists of 5 full weeks – from Monday to Sunday.

6. The minimum number of deliveries required to participate in this promotion will reset at the beginning of each Promotion Window. The table presents the minimum deliveries requirements for the promotion number of deliveries and the value of the guarantee for individual cities (from 14th December to 17th January ):7. The promotion is only available for deliveries that are both picked up and delivered in one of the following cities: Warszawa, Poznan, Krakow ,Wrocław, Trojmiasto, Łódź, Silesia, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin , Białystok , Rzeszów, Kielce, Radom, Olsztyn, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Płock, Włocławek, Kalisz, Legnica, Koszalin.


8. You can track your progress under this promotion by viewing your Total Earnings, found at the top of the Payment Statements tab in the Uber Driver app.

9. Deliveries that have not been completed for any reason will not be taken into account for the purpose of achieving the minimum number of trips required for this promotion.

10. Uber reserves the right to withhold or deduct from couriers an amount equivalent to any payment which Uber finds out to have been made in error, where fraudulent or illegal behavior was detected, or the courier was found to be in violation of the terms and conditions of this promotion or the terms and conditions of the Technology Services Agreement between Uber and the courier.

11. The terms and conditions of the Technology Services Agreement between Uber and the courier apply. The “Service Fee” is defined in the Technology Service Agreement.

12. Uber reserves the sole discretion to amend or withdraw these terms and conditions at any point without reasoning.