Zacznij zamawiać z Uber Eats

Zamów teraz
Promotions

D2 Dostawcy – Najczęściej zadawane pytania

11 grudnia 2020 r. / Polska

ENGLISH VERSION BELOW

Dlaczego muszę zaakceptować nowe Warunki korzystania z usługi?

Zmieniamy nasz sposób działania i musimy odzwierciedlić te zmiany w nowych Warunkach korzystania z usługi.

Po pierwsze, upraszczamy. Zgodnie z zasadami funkcjonowania naszego starego systemu otrzymywaliśmy od Ciebie opłatę za usługę. W zamian przekazywaliśmy Ci dane restauracji, które potrzebowały usług dostawczych. Dostawcy sprzedawali takie usługi bezpośrednio restauracjom, a my w ich imieniu wystawialiśmy fakturę. W rezultacie mieliśmy do czynienia z mnóstwem faktur — po jednej na każdą dostawę. 

W nowym systemie będziesz sprzedawać swoje usługi dostawcze bezpośrednio Uber Eats, a nie restauracjom. Oznacza to, że będziesz teraz świadczyć usługi dostawcze dla nas jako nasz podwykonawca, a my Ci za to zapłacimy. Nie zawrzesz umowy z restauracjami bezpośrednio. Uprości to kwestię wystawiania faktur: jeden klient, jedna faktura tygodniowa. Dzięki temu wyeliminujemy również opłatę za usługę. (Z tego względu sposób obliczania opłaty za dostawę również może się zmienić). 

Poza tym sposób realizowania dostaw się nie zmieni. Możesz nadal korzystać z aplikacji Uber Eats, gdzie i kiedy tylko chcesz, i nie wiąże Cię żadna umowa wyłączności z Uber Eats.

Po drugie, działamy bardziej lokalnie. W ramach wcześniejszej formuły pomiędzy Tobą a naszą firmą w Holandii istniał stosunek umowny. Zgodnie z nowymi warunkami zawierasz umowę z lokalnym oddziałem Ubera, Uber Eats Poland Sp. z o.o.

Jak ta zmiana wpłynie na przebieg dostawy? 

Pod względem operacyjnym w dostawie nic się nie zmieni. Nadal będziesz otrzymywać zamówienia za pośrednictwem aplikacji Uber, odbierać pozycje od sprzedawców i dostarczać je klientom. Napiwki będą działać tak jak wcześniej, a Twoje wyniki wyświetlane w aplikacji nie zostaną oczywiście anulowane ani w żaden sposób zmodyfikowane. 

Nadal będziemy dbać o to, aby zapewnić Ci wygodę korzystania z naszej platformy oraz możliwość pozyskiwania przychodów zgodną z Twoimi preferencjami i grafikiem. Ale przy mniejszej liczbie faktur. 

Kiedy muszę zaakceptować Warunki korzystania z usługi?

Zmiana wejdzie w życie z dniem przekazania Ci przez nas tej informacji drogą e-mailową, więc akceptacja Warunków korzystania z usługi jest wymagana, aby kontynuować współpracę z Uber Eats.

Uber Eats zmienia sposób działania — co to oznacza?  

Do dzisiaj Uber Eats funkcjonowało jako platforma, która umożliwiała połączenie Ciebie — osoby świadczącej usługi dostawcze — z restauracjami, które chciały kupować od Ciebie te usługi, aby realizować zamówienia swoich klientów. W praktyce wyglądało to tak:

 • dostawca sprzedawał swoje usługi restauracjom w zamian za opłatę za dostawę naliczaną za każdy przejazd
 • i kupował usługi w zakresie pozyskiwania kontaktów do potencjalnych klientów od Uber Eats w zamian za opłatę za usługę

Teraz upraszczamy ten system: Uber Eats przekształca się w firmę Uber Eats Poland Sp. z o.o., której będziesz bezpośrednio sprzedawać usługi dostawcze. 

Dlatego:

 1. Nie będziesz już płacić opłaty za usługę na rzecz Uber Eats.
 2. Nie będziesz otrzymywać już cotygodniowych faktur od Uber Eats z rozliczeniem opłaty za usługę, ponieważ nie będziesz już kupować usług w zakresie pozyskiwania kontaktów do potencjalnych klientów.
 3. Na pulpicie partnera nie będziesz już widzieć faktur za poszczególne przejazdy wystawianych na rzecz restauracji w Twoim imieniu. Teraz jesteś podwykonawcą Uber Eats, dlatego w Twoim imieniu wygenerujemy cotygodniową fakturę wystawioną na Uber Eats Poland Sp. z o.o. z zestawieniem wszystkich Twoich przychodów z przejazdów i premii motywacyjnych. 

Jak to wpłynie na moje płatności? 

Częstotliwość i warunki dokonywania płatności pozostaną takie same: nadal będziesz otrzymywać płatności co tydzień.

Jedyne różnice, jakie zauważysz:

 • Twoje przychody wyświetlane w aplikacji zawsze zawierały opłatę za usługę, którą trzeba było zapłacić Uberowi. W rezultacie Twoje faktyczne przychody były niższe od tych podanych w aplikacji. Dzięki wprowadzonym zmianom nie trzeba już płacić Uberowi opłaty za usługę, a kwota wyświetlana w aplikacji będzie odpowiadać Twoim faktycznym przychodom.  
 • Wszelkie premie motywacyjne będą zawierały podatki, które prawdopodobnie będą podlegać wpłacie do urzędu skarbowego. Upewnij się, czy Twój profil partnera jest aktualny.

Mamy na myśli również Twoje miesięczne zestawienie podatkowe, w którym możesz znaleźć podsumowanie Twoich opłat za dostawę, premii motywacyjnych i innych płatności, a także powiązanego podatku VAT (jeżeli dotyczy). 

—————————————————————————————————————————-

ENGLISH VERSION

D2 Courier FAQs

Why do I have to accept new T&C? 

We’re changing the way we do business, and we need new terms and conditions which reflect those changes.

First, we are simplifying. Under our old system, you paid a Service Fee to us, and we provided you with leads for restaurants who needed delivery services. You sold these services directly to the restaurant and we issued an invoice on your behalf, this led to a lot of invoices: one for each delivery. 

Under our new system, you will be selling your delivery services directly to Uber Eats, instead of to the restaurant. This means you will now perform delivery services for us as our subcontractor, and we will pay you. You will not contract with restaurants directly. This will simplify your invoices: one customer, one weekly invoice. It also means that the Service Fee will be eliminated. (Due to this change, the way Delivery Fee is calculated may also change.) 

Other than that, the way you complete deliveries will not change. You remain free to use the Uber Eats App when and where you want, and you are not bound by any kind of exclusivity with Uber Eats.

Second, we are localizing. Our old terms created a contractual relationship between you and our company in the Netherlands. Our new terms create a contractual relationship between you and a local Uber company, [Uber Local Entity].

How will this change affect the delivery experience? 

Operationally speaking, there won’t be any change in how to deliver orders: you will keep receiving orders requests through the Uber app, you will pick up items from merchants and deliver to customers. Tips will still be working as before, and all your metrics showing in app won’t be cancelled or affected in any way, of course. 

We will keep making sure to provide you with the best experience to let you earn at your own preferences and timetables – with just less invoices! 

When do I need to accept T&C?

The change is legally going to happen on the date we communicated to you by email, so acceptance of the T&C is required to keep collaborating with Uber Eats. 

What does it mean that Uber Eats is changing the way it does business? 

Until today, Uber Eats has been acting as a platform that would connect you – a delivery services provider – with restaurants willing to buy those services in order to fulfill their customers’ orders. You were therefore:

 • selling your services to restaurants, in exchange for a per trip delivery fee
 • buying lead generation services from Uber Eats, in exchange of a service fee

Now, we are simplifying this system: Uber Eats becomes a [local nationality] company and you will directly sell your delivery services to it. 

Therefore:

 1. You will no longer pay a service fee to Uber Eats.
 2. You will no longer receive weekly invoices from Uber Eats billing you for the service fee – as you will no longer be buying lead generation services.
 3. You will no longer see per trip invoices for restaurants generated on your behalf on the Partner Dashboard – you are now an Uber Eats subcontractor, so we will generate on your behalf a weekly invoice addressed to the [Local Nationality] Uber Poland Sp. z o. o., recapping all your earnings coming from trips and incentives. 

How does this affect my payments? 

The frequency and conditions of your payments will remain the same: you will still be paid out weekly, and [you will keep earning the same]

The only changes you will notice are:

 • Your earnings are shown in the app always included a service fee that you needed to pay to Uber, which resulted in your actual earnings to be less than shown in the app. As a result of the changes, no service fee has to be paid to Uber anymore and the amount shown in the app will be your actual earnings.
 • Incentives and bonuses will include taxes that may need to be remitted to the tax authorities. Please make sure that your Partner Profile is up to date!