ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
అధికార పరిధి:
జర్మనీ
భాష:
జర్మన్