ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
అధికార పరిధి:
ఫ్రాన్స్
భాష:
ఫ్రెంచ్ - ఫ్రాన్స్