முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
அதிகார வரம்பு:
ஜெர்மனி
மொழி:
ஜெர்மன்