முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
அதிகார வரம்பு:
ஃபிரான்ஸ்
மொழி:
பிரெஞ்சு-பிரான்ஸ்