ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ:
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
ಭಾಷೆ:
ಇಂಗ್ಲೀಷ್