ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ
open
ಭಾಷೆ:
ಜರ್ಮನ್