ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ:
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್
ಭಾಷೆ:
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್)