ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ:
ಜರ್ಮನಿ
ಭಾಷೆ:
ಜರ್ಮನ್