ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ:
ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಭಾಷೆ:
ಫ್ರೆಂಚ್ - ಫ್ರಾನ್ಸ್