Promootor – Uber

UberPITCH-i korraldajaks on Madalmaades asuv ettevõte Uber B.V. registreeritud aadressiga Vijzelstraat 68, 1017HL, Amsterdam. UberPITCH-is osalemist reguleerivad alljärgnevad tingimused. Lugege need tingimused hoolikalt läbi, enne kui esitate taotluse UberPITCH-is osalemiseks.

UberPITCH – teave võistluse kohta

UberPITCH annab Uberi rakenduse kasutajatele Tallinnas võimaluse esitada taotlusvorm äriidee („Pitch“) arutamiseks Uberi poolt Tallinnas valitud riskikapitalistiga. UberPITCH on loodud julgustama ettevõtjaid osalevates (Uberi valitud) Euroopa linnades õppima oma äriidee kasvu kiirendamisvõimaluste kohta, rääkides sellest oma riigis ja/või turul aktiivselt tegutsevate kapitalistidega. Iga osaleva Euroopa riigi puhul esitatakse parima äriideega, mille valib Uber või selle määratud riskikapitalistid vastavas riigis, aruteluks/kaalutlusele lõppvoorus osalemiseks ja äriidee edasi arendamiseks. Valitud finalistidele antakse seejärel võimalus reisida Berliini, et arutada oma äriideed 2016. aasta UberPITCH-i konverentsil koos ettevõtte Uber Technology, Inc. tegevjuhi Travis Kalanickiga!* Finalistide arv on rangelt piiratud ja neid valitakse ainult Euroopa piires. On võimalik, et mõnest UberPITCH-is osalevast linnast või riigist ei pääse ükski osaleja lõppvooru, mis toimub 2016. aasta UberPITCH-i konverentsil. 2016. aasta UberPITCH-i konverentsi üksikasjad, sealhulgas konverentsi nimi, kuupäev, korraldaja, täpne asukoht ja sponsor, võivad muutuda ning Uber ei vastuta ühegi muudatuse eest sündmuse üksikasjades.

Edukalt esitatud taotlusvormidele (taotlusi aktsepteeritakse ainult meili teel) saadetakse meili teel vastusena spetsiaalne kood. Kasutajatel peab olema kehtiv ajakohane meiliaadress. Kood võimaldab kasutajatel avada vastaval kuupäeval selles linnas spetsiaalse sõidukivaate (vt allpool „Kuidas osaleda UberPITCH-is“), mis võimaldab neil taotleda võimalust arutada oma äriideed vastavas Uberi asukohas osalevate riskikapitalistidega.

*Juhul kui Travis Kalanick ei saa osaleda 2016. a UberPITCH-i konverentsil Berliinis, nõustuvad osalejad esitlema ja arutama oma äriideed mõne teise Uberi juhtiv- või tavatöötajaga, kelle valib Uber.

Kuidas osaleda UberPITCH-is

UberPITCH Tallinnas toimub vahemikus kl 17.30-19.00 30.05.2016.

Taotlusvormi esitamine ei garanteeri teile osalemist UberPITCH-is ning osalemine on rangelt piiratud ja oleneb saadavusest.

Osalejad peavad olema Uberi rakenduse kasutajad ning neil peab olema kehtiv ajakohane meiliaadress. Osalejad, kes on avaldanud huvi UberPITCH-is osalemise vastu või kes soovivad saada lisateavet, peavad vastama Uberi meilisuhtlusele. Meilisuhtlust alustatakse ainult nende Uberi rakenduse kasutajatega, kes nõustuvad saama Uberilt turundus- ja muud kommunikatsiooniteavet. Uber saadab järelmeili huvitatud kasutajatele, mis sisaldab neid tingimusi ja taotlusvormi. Seejärel peavad huvitatud kasutajad tutvuma nende tingimustega, lugema läbi ja täitma taotlusvormi ning saatma selle Uberile tagasi Uberi poolt vastavas meilis märgitud meiliaadressil. Kõik taotlused peavad jõudma Uberile hiljemalt 29.05.2016 kl.11.00

Kahtluste vältimiseks ei pakuta kasutajatele, kelle taotlus UberPITCH-is osalemiseks on edukalt vastu võetud, transporditeenuseid. UberPITCH-is osalemine on tasuta, kuid osalejad peavad olema Uberi rakenduse registreeritud kasutajad. Lisaks ei nõuta osalejatelt eelnevat Uberi rakenduse edukat kasutamist transpordi-, liikuvus- või logistikateenuste taotlemiseks osalemisõiguse saamiseks. Eeldame suurt nõudlust UberPITCH-is osalemiseks ja Uber ei vastuta ühegi Uberi rakenduse kasutaja eest, kes ei saanud esitada taotlust UberPITCH-is osalemiseks või kelle taotlus hilines või polnud edukas.

Uberi partneritena UberPITCH-is osalevad riskikapitalistid valivad üheskoos sobivate osalejate hulgast kuni viis finalisti, kes pääsevad 2016. a UberPITCH-i konverentsile. Finalistid valitakse, hinnates äriideed mõne või kõigi järgmiste kriteeriumite põhjal: kasvupotentsiaal, originaalsus ja mitmed muud kriteeriumid, mida määratud riskikapitalist ja/või Uber sobivaks peab. Osalejad peavad olema saadaval 8. juunil 2016 ja selle lähipäevil, et osaleda lõppvoorus 2016. a UberPITCH-i konverentsil Berliinis.

Kõik äriideed, mis on seotud nõudmisel transpordi-, liikuvus- või logistikateenustega, on välistatud osalemast UberPITCH-i väljakutses ja 2016. a UberPITCH-i konverentsil.

Osalemisõigus

UberPITCH on avatud ainult Uberi poolt määratud osaleva Euroopa riigi elanikele. Nende tingimuste kohaselt peavad osalejad olema Eesti elanikud.

Järgmised isikud ei saa osaleda:

  • Uberi või selle valdus- või tütarettevõtete töötajad;
  • Uberi või selle valdus- või tütarettevõtete esindajad, teenusepakkujad või töötajad, kes on UberPITCH-i või selle administratsiooniga tööalaselt seotud;
  • ülaltoodud (a) ja (b) lähisugulased või leibkondade liikmed.

UberPITCH-is osalemisega kinnitate, et järgite kõiki neid tingimusi ning saate sõita 8. juunil 2016 ja selle lähipäevil Berliini. Peate olema edukalt taotlenud oma äriidee Uberi rakenduse abil määratud riskikapitalistiga arutamise ning olema allkirjastanud UberPITCH-iga seotud asjakohased meediaväljaande õigused ja dokumendid. Teie äriidee peab olema ainulaadne ja teie oma. Piiranguks on üks äriidee isiku kohta.

Uber ei aktsepteeri taotlusi, mis:

  • on loodud automaatselt arvuti poolt;
  • on koostatud kolmandate osapoolte poolt või mitme eksemplarina ühe taotleja poolt;
  • on mitteloetav või mida on muudetud, taastatud või võltsitud;
  • ei vasta täielikult nendele tingimustele.

Uber ja selle määratud riskikapitalistid säilitavad kõik õigused teie diskvalifitseerimiseks, kui teie tegevus ei vasta UberPITCH-i olemusele või eesmärgile.

Berliin – valitud finalistidele

  1. a UberPITCH-i konverentsile sõitvate finalistide transpordikulud Berliini maksab kinni Uber või selle partnerid ning osalejad peavad nõustuma kõigi isikuandmete jagamisega, mis on vajalikud nimetatud transpordi organiseerimiseks. Transport Berliini võib toimuda kas maismaa või õhu kaudu, mille valib Uber oma äranägemise järgi. Finalistide kanda jäävad kõik muud 2016. a UberPITCH-i konverentsiga seotud transpordikulud, sealhulgas kindlustus, elamisraha, maksud, kohapealne transfeer, toitlustus ja majutus.

Finalistid peavad kinnitama, et nad saavad reisida ja neil on olemas kehtiv pass ning viisad ja reisidokumendid, mis on vajalikud 2016. a UberPITCH-i konverentsil osalemiseks Berliinis, Saksamaal. Konverentsi kuupäev Berliinis võib muutuda ja finalistidele ei hüvitata kuupäeva muutusest tulenevaid kahjusid ning neil pole võimalik taotleda muud päeva konverentsil osalemiseks.

Finalistide väljakuulutamine

Finalistid, kes on valitud osalema 2016. a UberPITCH-i konverentsil, kuulutatakse välja meedias – Uber Newsroom (ja lisaks kõigil Uberi Facebooki lehtedel või muu Uberi silmis sobiva meedia kaudu) hiljemalt 7. juunil 2016 ja nendega võetakse ühendust ka meili teel.

Kahtluste vältimiseks rõhutame, et 2016. a UberPITCH-i konverentsi eesmärgiks on anda osalejatele võimalus oma äriidee esitlemiseks Uberi tegevjuhile (või muule Uberi määratud juhtiv- või tavatöötajale, kui Travis Kalanick pole saadaval). 2016. a UberPITCH-i konverentsil ei valita ühtegi võitjat ega anta mingit lisaauhinda.

Vastutuse piiramine

Uber, selle esindajad või edasimüüjad ja määratud riskikapitalistid ei vastuta ning pole kohustatud hüvitama, seadusega lubatud määral, mitte mingite teie UberPITCH-is ja 2016. a UberPITCH-i konverentsil osalemisest tingitud kahjude, kahjustuste, isikuvigastuste või surmajuhtumi eest, välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on Uberi, selle esindajate või edasimüüjate või nende töötajate hooletus. Teie seadusejärgseid õigusi see ei mõjuta.

Konfidentsiaalsus ja intellektuaalomandi õigused

UberPITCH-is osaledes kinnitate, et kõik taotlusvormis olevad ideed, märkused või soovitused ei ole konfidentsiaalne teave.  Lisaks kinnitate ja nõustute, et Uber või selle määratud riskikapitalistid võivad hakata arendama, võivad olla arendanud või võivad hetkel arendada teie äriideega sarnaseid või identseid projekte. Osalemisega loobute kõigist oma seaduslikest nõuetest, mis võivad tuleneda teie äriideest või olla sellega seotud.

Andmekaitse ja reklaam

Finalistid nõustuvad, et Uber võib kasutada nende nime, pilti ja elukohalinna või -riiki UberPITCH-i finalistide väljakuulutamiseks ning kõigil muudel põhjendatud ja asjakohastel reklaami eesmärkidel.

UberPITCH-is osalemisega nõustute, et kõiki osalemise käigus teie poolt esitatud isikuandmeid võidakse säilitada ja kasutada ainult Uberi või selle esindajate ja teenusepakkujate poolt UberPITCH-i korraldamiseks ning haldamiseks.

Üldine teave

Kui on alust arvata, et neid tingimusi on rikutud, võib Uber omal äranägemisel säilitada õiguse teid UberPITCH-is osalemiselt kõrvaldada.

Uber säilitab õiguse vajaduse korral 2016. a UberPITCH-i konverentsi finalistide valimist muuta või see tühistada või peatada.

Neid tingimusi reguleerivad Madalmaade seadused. Osapoolte suhtes rakendatakse üksnes Amsterdami kohtualluvust.