Logo

Logo và nguyên tắc

Logo Uber và các biểu tượng ứng dụng

Logo trên ứng dụng hành khách, Uber Driver, Uber Eats và Uber Freight thể hiện các sản phẩm cốt lõi của chúng tôi.

Uber Download IconA cloud with a downwards point arrow indicating a downloadTải xuốngTải logo Uber và các biểu tượng ứng dụng

Information iconAn "i" character within a circleĐể tải xuống, bạn cần tuân theo các nguyên tắc của công ty và nguyên tắc về thương hiệu.