ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Operations & Launch

Why Operations & Launch at Uber?

Make a Big Impact

Learn by Doing

Shape the Future

Meet the team

  • Koosie Boggs

  • Emma Vaz

  • Nick Valentino

  • Jack Dwyer

  • Tala Akhavan

  • Rachael Jaye

Spotlight