ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Tokyo & Osaka

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Osaka, Japan
Tokyo, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Osaka, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Osaka, Japan
Sub-Team
City Operations
Location
Tokyo, Japan
Sub-Team
Central Operations
Location
Tokyo, Japan